Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ

16:29 10/12/2020 | Lượt xem : 15716

Ngày 30/11/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký ban hành Quyết định số 1024/QĐ-BNV về Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ với các nội dung chính sau:

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ là công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là người lao động) được áp dụng Quy chế này để đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm, cụ thể như sau:

Đối với người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính nhà nước thì áp dụng quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức tại Quy chế này để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm.

Đối với người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thì áp dụng quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức tại Quy chế này để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm.

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức hàng năm được thực hiện theo từng năm công tác; bảo đảm đúng thẩm quyền, khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng công việc, số lượng công việc được giao theo kế hoạch; nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; mức độ khó khăn, phức tạp, yêu cầu về trình độ chuyên môn của công việc và các yếu tố khách quan khác. Các nhiệm vụ được giao không hoàn thành hoặc chậm tiến độ do yếu tố khách quan, bất khả kháng và được cấp có thẩm quyền xác nhận thì được xem xét khi đánh giá, xếp loại chất lượng. 

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức lãnh đạo, quản lý; viên chức quản lý phải căn cứ vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi học tập trung, việc đánh giá, xếp loại chất lượng căn cứ vào kết quả học tập, nhận xét của cơ sở đào tạo và thời gian làm việc thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong năm.

Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Đối với công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Kết quả đánh giá của các năm trước năm 2020 được tính liên tục để áp dụng các quy định có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị: Bộ trưởng thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng các tổ chức, đơn vị cấu thành của tổ chức, đơn vị mình (nếu có).

Đối với công chức, Bộ trưởng thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng Thứ trưởng và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ; phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại đối với công chức thuộc Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Vụ thuộc Bộ. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu, công chức thuộc quyền quản lý.

Đối với viên chức, Bộ trưởng thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ.

Đối với đơn vị có Hội đồng trường, thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định của Luật Giáo dục đại học, các quy định của pháp luật có liên quan và Quy chế này trên cơ sở người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý.

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thực hiện việc đánh giá viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm và viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá.

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng của các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được tiến hành trước ngày 05 tháng 12 hàng năm.

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm nhưng chậm nhất trước ngày 05 tháng 12 hàng năm.

Ngay sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Hội đồng tư vấn tham mưu Lãnh đạo Bộ đánh giá, xếp loại chất lượng theo thẩm quyền; phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cấp phó của người đứng đầu, công chức, người lao động các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính.

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng của Bộ được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất với cấp ủy cùng cấp về việc kết hợp tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại chất lượng trong tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

Thông báo và sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được thông báo bằng văn bản sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động.

Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của người hoặc cấp có thẩm quyền, trường hợp công chức, viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì có quyền kiến nghị theo quy định. Việc giải quyết kiến nghị do người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng giải quyết.

Lưu giữ tài liệu đánh giá công chức, viên chức, người lao động

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ công chức, viên chức, người lao động bao gồm: Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá; Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức (mẫu số 01) và Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức (mẫu số 02) của Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này; Nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có); Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động của người hoặc cấp có thẩm quyền; Hồ sơ giải quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động (nếu có); Các văn bản khác liên quan (nếu có).

Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

Chính trị tư tưởng: chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức; Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

Đạo đức, lối sống: Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị; Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh; Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Tác phong, lề lối làm việc: Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc: Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

Ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của tổ chức; Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý: Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp...

 


Anh Cao

Tin khác