Bộ Nội vụ phê duyệt 25 thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia

10:14 09/07/2021 | Lượt xem : 18524

Ngày 08/7/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 798/QĐ-BNV phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục 25 Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia, bao gồm:

12 thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng: Thủ tục khen thưởng Huân chương Độc lập cho tập thể, cá nhân theo công trạng và thành tích đạt được; Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân theo công trạng và thành tích đạt được; Thủ tục khen thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Thủ tục tặng Cờ thi đua của Chính phủ theo công trạng và thành tích đạt được; Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân theo công trạng và thành tích đạt được; Thủ tục khen thưởng Huân chương lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích đột xuất; Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đột xuất; Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề; Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề; Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến; Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình; Thủ tục tặng thưởng Huân chương Dũng cảm.

10 thủ tục hành chính lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo: Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo; Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung; Thủ tục đề nghị cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài; Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 45 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

03 thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức Quỹ, Hội: Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ; Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội; Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội.

Xem chi tiết tại File đính kèm hoặc trên chuyên mục “Thông báo” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

 

Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 798/QĐ-BNV và danh mục thủ tục hành chính: Tải về

Tin khác