Bộ Nội vụ công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 6 tháng cuối năm 2019

13:39 15/01/2020 | Lượt xem : 6312

(Moha.gov.vn)-Ngày 13/01/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 48/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cụ thể, tại Quyết định quy định 08 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, tiền lương, thi đua khen thưởng và chính quyền địa phương hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, bao gồm: Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện (hết hiệu lực ngày 15/01/2020) được thay thế bằng Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
Các Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (hết hiệu lực ngày 01/12/2019) được thay thế bằng Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ (hết hiệu lực ngày 01/01/2020) được thay thế bằng Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (hết hiệu lực ngày 01/01/2020) được thay thế bằng Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (hết hiệu lực ngày 25/12/2019) được thay thế bằng Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Quyết định số 418/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Ngân hàng (hết hiệu lực ngày 01/01/2020) được thay thế bằng Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 19/8/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chức danh, mã ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng (theo Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ).

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần, bao gồm: Bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Ngoài ra, bãi bỏ Điều 1; điểm a Khoản 2 Điều 2; Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3; Khoản 3, điểm a Khoản 4 Điều 6 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Anh Cao

File đính kèm.

Toàn văn Quyết định số 48/QĐ-BNV Tải về
Phụ lục kèm theo Quyết định số 48/QĐ-BNV Tải về
Phụ lục kem theo Quyết định số 48/QĐ-BNV Tải về

Tin khác