Bộ Nội vụ ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

16:15 02/11/2020 | Lượt xem : 28333

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ, ngày 28/10/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 911/QĐ-BNV ban hành Quy chế quản lý hoạt động và công nghệ của Bộ Nội vụ có sử dụng ngân sách nhà nước hoặc từ các nguồn khác, đối tượng áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Nội vụ.

Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ gồm 7 chương với 37 điều, quy định rõ về các loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ gồm có: Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ, đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ.

Cụ thể, Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có mục tiêu chung giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ trung hạn hoặc dài hạn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ. Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ được triển khai dưới hình thức tập hợp các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xây dựng dựa trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, ngành Nội vụ đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt và thực tiễn công tác quản lý nhà nước, phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ.

Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có mục tiêu cung cấp thông tin, số liệu điều tra, khảo sát và phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách về những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ cũng quy định rõ về: Nguyên tắc quản lý việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ, Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Nguyên tắc và tiêu chuẩn xét chọn, tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ; Tổ chức triển khai nghiên cứu và quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Nguyên tắc và thủ tục hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ  khoa học và công nghệ; Phân cấp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Bộ Nội vụ.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 911/QĐ-BNV ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quy chế và Phụ lục Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BNV.

File đính kèm.

Quyết định số 911/QĐ-BNV ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tải về
Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ Tải về
Phụ lục Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ Tải về

Tin khác