Bộ Nội vụ ban hành các quy trình ISO nội bộ, quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

19:34 06/07/2021 | Lượt xem : 17649

Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 779/QĐ-BNV ban hành các quy trình ISO nội bộ, quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Theo đó, Bộ Nội vụ ban hành 30 quy trình ISO nội bộ và 12 quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính của Bộ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. Cụ thể:

30 quy trình ISO nội bộ gồm: Quy trình tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản xử lý văn bản đi của Bộ; Quy trình xử lý văn bản đến của Bộ; Quy trình khen thưởng cấp Nhà nước; Quy trình khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng; Quy trình cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn, báo chí; Quy trình công bố, công khai thủ tục hành chính của Bộ; Quy trình điều hành, quản lý và sử dụng xe ô tô; Quy trình cung cấp và quản lý tài sản, trang thiết bị kỹ thuật; Quy trình tổ chức hội nghị của Bộ; Quy trình xây dựng và ban hành chương trình công tác năm của Bộ Nội vụ; Quy trình xây dựng và ban hành báo cáo định kỳ, đột xuất của Bộ Nội vụ; Lập kế hoạch dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ; Quy trình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; Quy trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; Quy trình xây dựng thông tư của Bộ trưởng; Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Quy trình thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Quy trình giao biên chế công chức hàng năm đối với các Bộ, ngành và địa phương; Quy trình thi tuyển công chức Bộ Nội vụ; Quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ thuộc Bộ Nội vụ; Quy trình tiếp nhận công chức vào các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Nội vụ; Quy trình điều động công chức cơ quan Bộ Nội vụ; Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức cơ quan Bộ Nội vụ do lập thành tích xuất sắc trong công tác; Quy trình cử công chức, viên chức Bộ Nội vụ tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước; Quy trình xử lý kỷ luật công chức cơ quan Bộ Nội vụ; Quy trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài; Quy trình nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với chuyên viên cao cấp ở hội và tổ chức phi chính phủ; Quy trình sửa đổi, bổ sung địa bàn được hưởng chế độ phụ cấp khu vực; Quy trình sửa đổi, bổ sung địa bàn được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt; Quy trình sửa đổi, bổ sung địa bàn được hưởng chế độ phụ cấp thu hút.

12 quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm: Quy trình tiếp nhận, chuyển giao, đôn đốc thực hiện và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa – Bộ Nội vụ; Quy trình thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính; Quy trình thành lập ban vận động thành lập hội; Quy trình thành lập hội; Quy trình phê duyệt điều lệ hội, đổi tên hội; Quy trình chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội; tự giải thể hội; Quy trình cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; Quy trình báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội; Quy trình công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ; Quy trình thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ; Quy trình cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động; Quy trình hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, mở rộng phạm vi hoạt động, giải thể quỹ.

Toàn văn Quyết định số 779/QĐ-BNV và phụ lục các Quy trình kèm theo được đăng tải toàn văn trên mục “Thông báo” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

 

Anh Cao

Tin khác