Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

15:05 07/01/2020 | Lượt xem : 3439

Ngày 03/01/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 05/2020/NĐ-CP và Quyết định 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cụ thể, tại Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ, bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật gồm: 36 Nghị định, 2 Quyết định và 2 Nghị quyết.
Theo đó, 36 Nghị định bị bãi bỏ (trong đó có một số văn bản thuộc lĩnh vực của Bộ, ngành Nội vụ) gồm: Nghị định số 12-CP ngày 01/12/1992 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta; Nghị định số 81-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật; Nghị định số 06-CP ngày 21/01/1997 của Chính phủ về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội; Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999; Nghị định số 91/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ; Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;...

Hai Quyết định gồm: Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý; Quyết định số 134-HĐBT ngày 20/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV.

Hai Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004 của Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản; Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP ngày 04/11/2005 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và dịch cúm A (H5N1) ở người.

Nghị định số 05/2020/NĐ-CP cũng bãi bỏ một phần các Nghị định: Nghị định số 79/2011/NĐ-CP  ngày 05/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tại Quyết định 01/2020/QĐ-TTg ngày ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bãi bỏ toàn bộ 71 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 58 Quyết định và 13 Chỉ thị.

Các Quyết định bị bãi bỏ gồm: Quyết định số 10/TTg ngày 09/01/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu nợ thóc dự trữ quốc gia; Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế; Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg ngày 08/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch; Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg ngày 19/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu; Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn...); Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, công chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;...

Các Chỉ thị bị bãi bỏ gồm: Chỉ thị số 15-CT ngày 11/01/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường lực lượng dự trữ nhà nước; Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 01/2008/CT-TTg ngày 8/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản; Chỉ thị số 11/2008/CT-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đặc xá; Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg ngày 23/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thị trường chứng khoán;...

 

Nghị định số 05/2020/NĐ-CP và Quyết định 01/2020/QĐ-TTg đều có hiệu lực thi hành từ ngày 03/01/2020./.

File đính kèm.

Xem toàn văn Nghị định số 05/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại đây Tải về
Xem toàn văn Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại đây Tải về

Tin khác