Sở Nội vụ TP Hải Phòng

+ Địa chỉ:  12 Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
+ Điện thoại:  08031289        Fax: 08031290
+ Email: sonoivu@haiphong.gov.vn 
+ Website: http://haiphong.gov.vn/sonoivu

 Ban lãnh đạo

 Điện thoại CQ/ Email:


+ Giám đốc: Nguyễn Đào Sơn
0225.3842391/ nguyendaoson@haiphong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Lê Văn Nhã

080.31021/ levannha@haiphong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Phạm Hồng Hà

0225.3823894/ hongha@haiphong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu

0225.3842074/ nguyenthithuhp@haiphong.gov.vn

 Các phòng chuyên môn

 

 + Văn phòng

 Chánh Văn phòng: Trần Quang Trung
 
 Phó Chánh Văn phòng: Bùi Lê Trung

 Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Hòa

 Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Anh Tuấn080.31289;/ tranquangtrung@haiphong.gov.vn

0225.3842514/ builetrung@haiphong.gov.vn

0225.3823681/ dohoa76@haiphong.gov.vn

0225.3842391/ nguyen.anhtuan@haiphong.gov.vn

 + Thanh tra

 Chánh Thanh tra:  Bùi Minh Thủy

 Phó Chánh Thanh tra: Phạm Thị Thu Hà0225.3821153/ buiminhthuy@haiphong.gov.vn

0225.3821153/ phamthithuha@haiphong.gov.vn

 + Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

 Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hà

 Phó Trưởng phòng: Hoàng Anh Điệp

 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trần Sơn

 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Thắng0225.3842347/ tranha@haiphong.gov.vn

0225.3821155/ hoanganhdiep@haiphong.gov.vn

0225.3821155/ nguyentranson@haiphong.gov.vn

0225.3821155/ nmthang@haiphong.gov.vn

 + Phòng Công chức, viên chức

 Trưởng phòng: Đào Văn Phụng

 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thủy

 Phó Trưởng phòng: Dương Thị Thúy Hường0225.3821154/ daovanphung@haiphong.gov.vn

0225.3747567/ ngthithuy@haiphong.gov.vn

0225.3747567/ duongthuyhuong@haiphong.gov.vn

 + Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

 Trưởng phòng: Đào Duy Phương
 
 Phó Trưởng phòng: Ngô Ngọc Thuần

 Phó Trưởng phòng: Ngô Xuân Thủy

 Phó Trưởng phòng: Cao Thị Minh0225.3747568/ daoduyphuong@haiphong.gov.vn

0225.3747568/ ngongocthuan@haiphong.gov.vn

0225.3821152/ ngoxuanthuy@haiphong.gov.vn

0225.3821152/ caothiminh@haiphong.gov.vn

 Đơn vị trực thuộc

 

 + Ban Tôn giáo

 Trưởng ban: Lê Văn Nhã

 Phó Trưởng ban: Phạm Văn Thụy

 Phó Trưởng ban: Dương Ngọc Anh080.31021/ levannha@haiphong.gov.vn

080.31276/ phamvanthuy@haiphong.gov.vn

080.31256/ duongngocanh@haiphong.gov.vn

 + Ban Thi đua và Khen thưởng

 Trưởng ban: Vũ Thị Hương

 Phó Trưởng ban: Nguyễn Hoàng Bí

 Phó Trưởng ban: Phùng Văn Thuấn
0225.3822887/ huongvu@haiphong.gov.vn

0225.3747836/ nguyenhoangbi@haiphong.gov.vn

0225.3842308/ phungvanthuan@haiphong.gov.vn

 + Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 Chi cục Trưởng: Phạm Thị Thu Hương

 Phó Chi cục trưởng: Đào Công Thạch

080.31010/ pthuhuong@haiphong.gov.vn

080.31221/ daocongthach@haiphong.gov.vn

 
   
Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Hải Phòng