Sở Nội vụ TP Hà Nội

+ Địa chỉ:  số 18B, phố Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
+ Điệnthoại: 024.39335176    Fax: 024.39335177
+ Email: vanthu_sonv@hanoi.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.hanoi.gov.vn

Họ tên

Chức vụ

Email

Điện thoại cơ quan

Lãnh đạo Sở

 

 

 

Trần Huy Sáng

Giám đốc

tranhuysang_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/201

Nguyễn Đình Hoa

Phó Giám đốc

nguyendinhhoa_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/402

Nguyễn Thị Liễu

Phó Giám đốc

nguyenthilieu_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/202

Nguyễn Chí Đoàn

Phó Giám đốc

nguyenchidoan_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/301

Văn phòng

Nguyễn Xuân Lưỡng

Phó CVP Phụ trách

nguyenxuanluong_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/101

Nguyễn Thế Năng

Phó Chánh Văn phòng

nguyenthenang_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/305

Phòng Tổ chức, biên chế

Phạm Đức Tài

Trưởng phòng

phamductai _sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/203

Phùng Văn Lâm

Phó Trưởng phòng

phungvanlam_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/205

Phạm Kim Nguyên

Phó Trưởng phòng

phamkimnguyen_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/204

Nguyễn Tiến Trung

Phó Trưởng phòng

nguyentientrung_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/205

Mai Xuân Trường

Phó Trưởng phòng

maixuantruong_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/204

Phòng Xây dựng chính quyền

Bùi Đình Thái

Phó Trưởng phòng

buidinhthai_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/303

Hà Thị Phương Thảo

Phó Trưởng phòng

hathiphuongthao_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/303

Lương Quốc Phong

Phó Trưởng phòng

luongquocphong_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/303

Phòng Công chức, viên chức

Tạ Quang Ngải

Trưởng phòng

taquangngai_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/403

Hồ Vĩnh Thanh

Phó Trưởng phòng

hovinhthanh_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/404

Nguyễn Thị Bích Hoa

Phó Trưởng phòng

nguyenbichhoa_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/404

Trần Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng

tranthithuha_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/404

Vũ Minh Huyền

Phó Trưởng phòng

vuminhhuyen_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/404

Thanh tra Sở

Phan Vũ

Chánh Thanh tra

phanvu_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/504

Phạm Minh Tâm

Phó Chánh Thanh tra

phamminhtam_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/505

Nguyễn Sỹ Nghĩa

Phó Chánh Thanh tra

nguyensynghia_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/505

Đinh Chí Công

Phó Chánh Thanh tra

dinhchicong_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/505

Phòng Cải cách hành chính

Phạm Tuấn Anh

Trưởng phòng

phamtuananh_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/604

Hoàng Thị Hồng Hải

Phó Trưởng phòng

hoangthihonghai_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/503

Lưu Kiếm Anh

Phó Trưởng phòng

luukiemanh_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/503

Trần Thị Minh Phương

Phó Trưởng phòng

tranthiminhphuong_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/503

Phòng Tổ chức PCP&CTTN

Đỗ Thị Tuyết Lan

Trưởng phòng

dothituyetlan_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/602

Lưu Tiến Minh

Phó Trưởng phòng

luutienminh_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/603

Ngô Đức Thành

Phó Trưởng phòng

ngoducthanh_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/603


    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội