Sở Nội vụ TP Hà Nội

+ Địa chỉ:  số 18B, phố Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
+ Điệnthoại: 024.39335176    Fax: 024.39335177
+ Email: vanthu_sonv@hanoi.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.hanoi.gov.vn

Họ tên

Chức vụ

Email

Điện thoại cơ quan

Lãnh đạo Sở
Trần Huy Sáng

Giám đốc

tranhuysang_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Nguyễn Đình Hoa

Phó Giám đốc

nguyendinhhoa_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Nguyễn Thị Liễu

Phó Giám đốc

nguyenthilieu_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Nguyễn Chí Đoàn

Phó Giám đốc

nguyenchidoan_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Văn phòng

Nguyễn Xuân Lưỡng

Chánh Văn Phòng

nguyenxuanluong_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Nguyễn Thế Năng

Phó Chánh Văn phòng

nguyenthenang_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

 Nguyễn Dương Chung Phó Chánh Văn phòng Nguyenduongchung_sonv
@hanoi.gov.vn
 0243.933.5176

Phòng Tổ chức, biên chế

Mai Xuân Trường

Trưởng phòng

maixuantruong_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Phùng Văn Lâm

Phó Trưởng phòng

phungvanlam_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Phạm Kim Nguyên

Phó Trưởng phòng

phamkimnguyen_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Nguyễn Tiến Trung

Phó Trưởng phòng

nguyentientrung_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Phòng Xây dựng chính quyền

Bùi Đình Thái

Trưởng phòng

buidinhthai_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Hà Thị Phương Thảo

Phó Trưởng phòng

hathiphuongthao_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Lương Quốc Phong

Phó Trưởng phòng

luongquocphong_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Vũ Minh HuyềnPhó Trưởng phòng Vuminhhuyen_sonv
@hanoi.gov.vn
 0243.933.5176

Phòng Công chức, viên chức

Tạ Quang Ngải

Trưởng phòng

taquangngai_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Hồ Vĩnh Thanh

Phó Trưởng phòng

hovinhthanh_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Nguyễn Thị Bích Hoa

Phó Trưởng phòng

nguyenbichhoa_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Trần Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng

tranthithuha_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Thanh tra Sở

Phan Vũ

Trưởng phòng

phanvu_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Phạm Minh Tâm

Phó Trưởng phòng

phamminhtam_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Nguyễn Sỹ Nghĩa

Phó Trưởng phòng

nguyensynghia_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Đinh Chí Công

Phó Trưởng phòng

dinhchicong_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Phòng Cải cách hành chính

Phạm Tuấn Anh

Trưởng phòng

phamtuananh_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Hoàng Thị Hồng Hải

Phó Trưởng phòng

hoangthihonghai_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Lưu Kiếm Anh

Phó Trưởng phòng

luukiemanh_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Trần Thị Minh Phương

Phó Trưởng phòng

tranthiminhphuong_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176

Phòng Tổ chức PCP&CTTN

Đỗ Thị Tuyết Lan

Trưởng phòng

dothituyetlan_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/602

Lưu Tiến Minh

Phó Trưởng phòng

luutienminh_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/603

Ngô Đức Thành

Phó Trưởng phòng

ngoducthanh_sonv@hanoi.gov.vn

0243.933.5176/603

 Ban Thi đua - Khen thưởng   
 Nguyễn Công Bằng Trưởng Ban Nguyencongbang_sonv
@hanoi.gov.vn
 0243.824.3888
 Đinh Việt Thắng Phó Trưởng Ban Dinhvietthang_sonv
@hanoi.gov.vn
 0243.824.2999
 Đỗ Đức Thịnh Phó Trưởng BanDoducthinh_sonv
@hanoi.gov.vn
0243.934.5774 
 Ban Tôn giáo   
 Phạm Tiến Dũng Trưởng Ban Phamtiendung_sonv
@hanoi.gov.vn
 02437347613
 Nguyễn Đức Tuấn  Phó Trưởng Ban Nguyenductuan_sonv
@hanoi.gov.vn
 02437347612
 Phạm Bảo Khánh  Phó Trưởng Ban Phambaokhanh_sonv
@hanoi.gov.vn
 02437347614
 Chi cục Văn thư - lưu trữ   
 Vũ Đức Tuyên Chi cục trưởng Vuductuyen_sonv
@hanoi.gov.vn
 0243.773.6758
 Hàn Đình Trường Phó CCT Handinhtruong_sonv
@hanoi.gov.vn
 0243.773.0772
    

    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội