Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi – TP. Vĩnh Yên – T. vĩnh Phúc

- Điện thoai: 02113.862.522

- Email: sonv.vinhphuc.gov.vn       

- Website: sonoivu.vinhphuc.gov.vn

Họ và tên

Chức danh

 Điện thoại

Cơ quan

Địa chỉ email

Lãnh đạo Sở

 

 

Phạm Quang Tuệ

Giám đốc Sở

0211.3840223

tuepq@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Thanh Quang

P. Giám đốc Sở - Trưởng Ban Tôn giáo

0211.3712262

quangnt@vinhphuc.gov.vn

Trần Văn Hòa

P. Giám đốc Sở

0211.3847214

hoabinhsnvvp@gmail.com

Bùi Thị Thu Hằng

P. Giám đốc Sở

0211.3845834

hangbtt@vinhphuc.gov.vn

Văn phòng

 

 

 

Lại Quang Huy

Chánh VP

0211.3716262

quanghuysnvvp@gmail.com

Lê Minh Đức

P. Chánh VP

0211.3862521

leminhduc.snvvp@gmail.com

Hoàng Thị Vĩnh Quyên

P. Chánh VP

0211.3862521

quyenhtv@vinhphuc.gov.vn

Phòng XDCQ

 

 

 

Nguyễn Văn Toản

Trưởng phòng

0211.3862375

toannt62@gmail.com

Phùng Đình Huân

P. Trưởng phòng

huansnvvp63@gmail.com

Nguyễn T.Thanh Bình

P. Trưởng phòng

tranhoabinh.79@gmail.com

Phòng CCVC

 

 

 

Trần Thị Thuý

Trưởng phòng

0211.3862376

thuyttsnvvp@yahoo.com.vn

Nguyễn Thị Hương

P. Trưởng phòng

nguyenthihuongvp20@gmail.com

Nguyễn Trần Hưng

P. Trưởng phòng

hungvphomeaffairs@gmail.com

Phòng CCHC

 

 

 

Hoàng Văn Huân

Trưởng phòng

0211.3716261

huansnvvp@gmail.com

Trần Ngọc Nam

P. Trưởng phòng

0211.3862843

mrtranngocnam@yahoo.com

Trần Thị Phương Lan

P. Trưởng phòng

lansnvvp@gmail.com

Thanh tra Sở

 

 

 

Phí Lâm Hùng

P. Chánh

Thanh tra

0211.3841771

hungpl1966@gmail.com

Nguyễn Văn Quân

P. Chánh

Thanh tra

quannv77@gmail.com

Phòng Tổ chức bộ máy &TCPCP

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn

Trưởng phòng

0211.3712928

tuansnvtr@gmail.com

Nguyễn Ngọc Thanh

P. Trưởng phòng

0211.3.656.233

thanhnnvp1909@gmail.com

Ban Tôn giáo

 

 

 

Phan Anh Hùng

Phó trưởng ban

0211.3712719

hungpa195@gmail.com

Hoàng Bích Huệ

Phó trưởng ban

0211.3656238

huehb1001@gmail.com

Ban TĐ - KT

 

 

 

Trần Tuấn Anh

Trưởng Ban TĐKT

0211.3721822

trantuananhnv@gmail.com

Lê Văn Tiện

Phó Trưởng ban

0211.3710138

anhtien668@gmail.com

Chi cục VTLT

 

 

 

Trần Văn Sửu

Chi cục trưởng

0211.3712648

suutranvan@gmail.com

Kim Nam Thụ

P. Chi cục trưởng

0211.3710863

thukimnam@gmail.com

Hoàng Anh Đào

Giám đốc TTLT

0211.3717821

daohoanganh.lt@gmail.com

Nguyễn Ngọc Phúc

Trưởng phòng HC - TH

0211.3710259

Ng.phuclt@gmail.com 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc