Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

+ Địa chỉ: Số 01 Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
+ Điện thoại:   0207.3822432        Fax: 0207.3827038
+ Email: sonoivu@tuyenquang.gov.vn
+ Website: http://tuyenquang.gov.vn:2222/sonoivu

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Nông Thị Bích Huệ

0207.3817798/ nbhuesnv@tuyenquang.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Trần Nam Phong

0207.3814261/ tnphongsnv@tuyenquang.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Việt

0207.3822434/ nvvietsnv@tuyenquang.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ngô Văn Lăng

0207.3824661/ nvlangsnv@tuyenquang.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Lê Văn Minh

Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Hải Hà

Phó Chánh Văn phòng: Lê Quốc Huân

 

0207.3817500/ lvminhsnv@tuyenquang.gov.vn
 
0207.3812838/ thhasnv@tuyenquang.gov.vn
 
0207.3817137/ lqhuansnv@tuyenquang.gov.vn

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Đinh Xuân Trưởng

Phó Chánh Thanh tra: Trịnh Như Hoa

 

0207.3811933/ dxtruongsnv@tuyenquang.gov.vn

0207.3811933/ tnhoasnv@tuyenquang.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Ngụy Như Quyết Tiến

Phó Trưởng phòng: Bùi Viết Lợi

Phó Trưởng phòng:Lương Thu Hương

 

0207.3822083/ nhqtiensnv@tuyenquang.gov.vn

0207.3816125/ bvloisnv@tuyenquang. gov.vn

0207.3816125/ lthuongsnv@tuyenquang.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Bàng Quốc Việt

Phó Trưởng phòng: Vương Minh Thống


0207.3814270/ 
bqvietsnv@tuyenquang.gov.vn

0207.3824662/ vmthongsnv@tuyenquang.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Mai Ngọc Trang

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải0207.3826220/ 
mntrangsnv@tuyenquang.gov.vn
 
0207.3814537/ nthaisnv@tuyenquang.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Hà Vương Thanh

Phó Trưởng ban: Trần Sỹ Hiệp

 

0207.3818653/ hvthanhsnv@tuyenquang.gov.vn

0207.3822433/ tshiepsnv@tuyenquang.gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Ngô Văn Lăng (Phó Giám đốc Sở kiêm)

Phó Trưởng ban: Vương Kim Việt

Phó Trưởng ban:Nguyễn Đức Tuyên

 

0207.3824661/ nvlangsnv@tuyenquang.gov.vn

0207.3817397/ vkviet-tdkt@tuyenquang.gov.vn

0207.3822480/ ndtuyen-tdkt@tuyenquang.gov.vn

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Tôn Thị Phương

Phó Chi cục trưởng:Nguyễn Thúy Lợi

 

0207.3818776/ ttphuong-vtlt@tuyenquang.gov.vn
 
0207.3812898/ ntloi-vtlt@tuyenquang.gov.vn

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang