Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ : Số 17, đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên  

Điện thoại văn thư : 0208.3856474

Fax : 0208.3856474

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn

Website: http://sonv.thainguyen.gov.vn/


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Nguyễn Đức Lực

0208.3653331/lucnd@thainguyen.gov.vn

Phó Giám đốc: Vũ Tiến Quân

0208.3751260/quanvt@thainguyen.gov.vn

Phó Giám đốc: Ma Đình Đối

0208.3856203/doimd@thainguyen.gov.vn

Phó Giám đôc: Nguyễn Văn Hiển

0208.3828777/hiennv.phoyen@thainguyen.gov.vn

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Vũ Hồng Khiêm

Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Đình Huy

 

0208.3855735/khiemvh@thainguyen.gov.vn

 0208.3855735/huydd.sonoivu@thainguyen.gov.vn 

+ Thanh Tra

Chánh Văn phòng: Vũ Hồng Khiêm

Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Đình Huy

 

0208.3652518/lannt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 0208.3652518/phuongla.sonoivu@thainguyen.gov.vn 

+Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Tạ Hoàng Thành Long

Phó Trưởng phòng: Hoàng Quang Hưng  

 

0208.3851662/longtht.sonoivu@thainguyen.gov.vn

0208.3851662/hunghq.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Hoàng Văn Tuyến

 Phó Trưởng phòng: Dương Thị Hà  

 

0208.3852561/tuyenhv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

0208.3852561/hadt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thái Hưng

 

0208.3652517/thuyntt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

0208.3652517/hunght.sonoivu@thai nguyen.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Thi đua khen thưởng

Trưởng ban: Lưu Thị Bích Đào

Phó Trưởng ban: Trần Văn Minh

 

0208.3653089/daoltb@thainguyen.gov.vn

0208.3655038/minhtv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Hoàng Ngọc Hưng

Phó Trưởng ban: Nguyễn Tiến Dũng

 

0208.3657215/hunghn.sonoivu@thainguyen.gov.vn

0208.3657215/dungnt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Chi cục Văn thư, Lưu trữ

Chi cục trưởng: Ngô Doanh Thể

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Hường

 

0208.3855750/thend@thainguyen.gov.vn

0208.3656698/huongnt.sonv@thainguyen.gov.vn

 + Trung tâm lưu trữ lịch sử

Giám đốc trung tâm: Bùi Văn Huân

Phó giám đốc trung tâm: Trần Thị Lan Anh
 

0208.3651689/huanbv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

0208.3657490/anhttl.sonoivu@@thainguyen.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Thái Nguyên