Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

+ Địa chỉ: 23 Duy Tân - TP. Đông Hà - Quảng Trị
+ Điện thoại:   0233.3858866            Fax: 0233.3850301
+ Email: trinhcongtien@quangtri.gov.vn
+ Website: http://noivuquangtri.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

+ Giám đốc: Hồ Ngọc An

0233.3556159/ hongocan@quangtri.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Bùi Thị Hồng Phương

0233.3850828/ buithihongphuong@quangtri.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Hữu Anh0233.3585525/tranhuuanh@quangtri.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Phan Hữu Xuấn

0233.3529179/ phanhuuxuan@quangtri.gov.vn

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Trịnh Công Tiến

0233.3858866/ trinhcongtien@quangtri.gov.vn

+ Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Phạm Minh Thắng


0233.3575083/ phamminhthang@quangtri.gov.vn

+ Phòng Công chức - Viên chức

Trưởng phòng: Võ Xuân Long

0233.3853541/ voxuanlong@quangtri.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế

Trưởng phòng: Hoàng Quang Vinh

0233.3556680/ hoangquangvinh@quangtri.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Lê Quang Vinh


0233.3552895/ lequangvinhqt@quangtri.gov.vn

 + Phòng Xây dựng chính quyền & Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Hồ Sỹ Nông
 

0233.3850422/ hosynong@quangtri.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Nguyễn Văn Hiệt

Phó Trưởng ban: Nguyễn Trí Ban

Phó Trưởng ban: Đặng Quốc Tiến


0233.3550237/ nguyenvanhiet@quangtri.gov.vn

0233.3526559/ nguyentriban@quangtri.gov.vn

0233.3550248/ dangquoctien@quangtri.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Hoàng Văn Mai

Phó Trưởng ban: Trương Thị Ngọc Hương

Phó Trưởng ban: Trần Thắng Bình

0233.3552469/ hoangvanmai@quangtri.gov.vn

0233.3567009/ truongthingochuong@quangtri.gov.vn

0233.3575002/ tranthangbinh@quangtri.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Phan Thị Quyên

0233.3705797/ phanthiquyen@quangtri.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Quảng Trị