Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh

+ Địa chỉ: Tầng 3, Trụ sở liên cơ quan số 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
+ Điện thoại:   0203.3835141                  Fax: 0203.3836911
+ Email: snv@quangninh.gov.vn
+ Website: http://www.quangninh.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

+ Giám đốc: Lê Thị Hạnh

0203.3835305/ lethihanh@quangninh.gov.vn

+ Phó Giám đốc, Trưởng Ban Tôn giáo: Nguyễn Hồng Phương

0203.3635059/ nguyenhongphuong@quangninh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thơm

0203.3835513/ nguyenthithom@quangninh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Dương

0203.3634876/ nguyentienduong@quanninh.gov.vn

+ Phó Giám đốc, Trưởng ban TĐKT : Vũ Thị Mai Anh

0203.3835188/ vuthimaianh@quangninh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Anh Đức

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Viết Chung

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Lan Phương

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Thùy Hương

 

0203.3839586/ nguyenanhduc@quangninh.gov.vn

0203.3533022/ nguyenvietchung@quangninh.gov.vn

0203.3839354/ nguyenthilanphuong@quangninh.gov.vn

0203.3833543/ nguyenthithuyhuong@quangninh.gov.vn

+ Thanh tra

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Mai

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Cường

 

0203.3635696/ nguyenthimai.snv@quangninh.gov.vn

0203.3633087/ nguyenvancuong@quangninh.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Phạm Văn Thạch

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Duyên Hoa

Phó Trưởng phòng: Bùi Đức Hưng


0203.3836368/ phamvanthach_snv@quangninh.gov.vn

0203.3833143/ tranthiduyenhoa@quangninh.gov.vn

0203.3836368/ buiduchung@quangninh.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Trưởng phòng: Ngô Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng: Hoàng Hồng Nga

Phó Trưởng phòng: Phạm Quang Biển0203.3635005/ngothanhthuy@quangninh.gov.vn

0203.3833544/ hoanghongnga@quangninh.gov.vn

0203.3635077/ phamquangbien@quangninh.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Lê Đức Dụ

Phó Trưởng phòng: Bùi Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bích


0203.3834258/leducdu@quangninh.gov.vn

0203.3633086/ buituananh@quangninh.gov.vn

0203.3834258/ nguyenvanbich@quangninh.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Đào Thị Thanh Vân

Phó Trưởng phòng: Phùng Thị Thúy Hằng

Phó Trưởng phòng:: Hoàng Thị Thu Trang


0203.3835867/ daothithanhvan@quangninh.gov.vn

0203.3633604/ phungthithuyhang@quangninh.gov.vn

0203.3633604/ hoangthithutrang@quangninh.gov.vn

Các đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Nguyễn Đăng Kiên

Phó trưởng ban: Ngô Văn Sơn


0203.3635058/ nguyendangkien@quangninh.gov.vn

0203.3635056/ ngovansoc@quangninh.gov.vn

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

PhóTrưởng ban: Bùi Đình Ngoãn

Phó Trưởng ban: Phạm Hồng Thắng


0203.3835916/ buidinhngoan@quangninh.gov.vn

0203.3835843/ phamhongthang@quangninh.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Lại Thái Hoàn

Phó Chi cục trưởng: Trịnh Hồng Nghĩa

Phó Chi cục trưởng: Phan Thị Thu Hằng


0203.3635558/ laithaihoan@quangninh.gov.vn

trinhhongnghia@quangninh.gov.vn

0203.3634963/ phanthithuhang@quangninh.gov.vn

    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Quảng Ninh