Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

+ Địa chỉ: 168 Hàn Thuyên – Vị Xuyên – Nam Định
+ Điện thoại: 0228.3649403                                      Fax: 0228.3630228
+ Email: sonoivu-namdinh@chinhphu.vn
+ Website: http://sonoivu.namdinh.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email

 

+ Giám đốc: Vũ Văn Rung

0228.3649370

+ Phó Giám đốc: Trần Quý phong

0228.3649498

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Danh Cường

0228.3631445

+ Phó Giám đốc: Đinh Ngọc Hải

0228.3637929

+ Phó Giám đốc: Trần Thị Thúy Hiền

0228.3635300

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Đoàn Trọng Tuệ

Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Văn Yên

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thơm

 

0228.3500322

0228.3642863

0228.3649403

+ Phòng Cán bộ Công chức

Trưởng phòng: Trần Trọng Vũ

Phó Trưởng phòng: Vũ Ngọc Phan

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lan Anh

 

0228.3635297

0228.3635297

0228.3635297

+ Phòng Tổ chức – Biên chế - Tiền lương

Trưởng phòng: Ngô Đức Cường

Phó Trưởng phòng: Phạm Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hương Huế

 

0228.3635299

0228.3635299

0228.3635299

+ Phòng Xây dựng chính quyền

Trưởng phòng: Trần Giang Hiên

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thanh Hương

Phó Trưởng phòng: Trần Văn Quang

 

0228.3636172

0228.3636172

0228.3636172

+ Phòng Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Phạm Đình Hà

Phó Trưởng phòng:

0228.3632029

+ Thanh tra sở

Chánh Thanh tra: Phạm Xuân Hùng

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

0228.3644288

0228.3644288

 Đơn vị trực thuộc 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng Ban: Nguyễn Danh Cường

Phó Trưởng Ban: Đinh Minh Hoan

Phó Trưởng ban: Nguyễn Mạnh Hải

 

0228.3631445

0228.3633667

0228.3631441

+ Ban Thi đua – Khen thưởng

Trưởng ban: Đinh Ngọc Hải

Phó Trưởng ban: Hoàng Thị Hào

0228.3637929

0228.3637909

+ Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Chi cục trưởng: Trần Quý Phong

Phó Chi cục trưởng:Trần Thị Thu Hương

0228.3649498

0228.3861737

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Nam Định