Sở Nội vụ tỉnh Long An

+ Địa chỉ: 19 A, Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

+ Điện thoại: 02723 826353             Fax: 02723 834028

+ Email: snv@longan.gov.vn

+ Website: snv.longan.gov.vn

Ban lãnh đạo

Email/

Điện thoại cơ quan

+ Giám đốc: Nguyễn Văn Bon

bonnv@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 526 838

+ Phó Giám đốc: Võ Minh Thành

vmthanh@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 979 456

+ Phó Giám đốc: Huỳnh Văn Thừng

hvthung@longan.gov.vn

SĐT: 0272.6 272 456

   Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

 

   Văn phòng:

   + Chánh Văn phòng: Võ Giới Nghiêm

 

   + Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Vinh

 

nghiemvg@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 553 191

vinhnx@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 826 353

   Phòng Công chức viên chức

   + Trưởng phòng: Lâm Ngọc Truyền

 

lntruyen@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 828 176

   Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

  + Trưởng phòng: Đặng Thị Tuyết Hồng

 

hongdtt@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 979 799

   Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

  + Phó Trưởng phòng: Trương Thị Lệ Quyền

 

quyenttl@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 824537

   Phòng Cải cách hành chính

  + Trưởng phòng: Trần Thị Trúc Liên

 

truclien@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 837030

   Thanh tra Sở

   + Chánh Thanh tra: Phan Thị Anh Thư

 

ptathu@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 580878

   Ban Thi đua - Khen thưởng

  + Trưởng Ban: Nguyễn Hoàng Minh

 

  + Phó Trưởng ban: Nguyễn Thanh Nhật

 

minhnh@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 550 636

SĐT: 0272.3 552 440

   Ban Tôn giáo

  + Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Mưng

 

mungnv@longan.gov.vn

SĐT: 0272.2 210 530

   Chi cục Văn thư - Lưu trữ

  + Chi Cục trưởng: Trần Hoài Bảo

 

  + Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Thanh

 

  + Phó Chi cục trưởng: Lê Thanh Sơn

 

baoth@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 511 529

ngocthanhnt@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 827 475

sonlt@longan.gov.vn

SĐT: 027.23 837 030

   Trung tâm Phục vụ hành chính công

  + Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Quyến

 

nnquyen@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 979399


 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Long An