Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai​

+ Địa chỉ: Trụ sở khối VI, Phường Nam Cường, Thành Phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai
+ Điện thoại/Fax:   0214.3840031                                  
+ Email: contact-snv@laocai.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại

cơ quan

Email

     Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng

0214 3847 289

ntdung-snv@laocai.gov.vn

     Phó Giám đốc: Lê Ánh Hằng

0214 3847 181

lahang-snv@laocai.gov.vn

     Phó Giám đốc: Mạc Quốc Thái

0214 3840 040

mqthai-snv@laocai.gov.vn

     Phó Giám đốc: Giàng Thị Bằng

0214 3841 384

gtbang-snv@laocai.gov.vn

Các phòng, ban, chi cục thuộc Sở

 

 

     Văn phòng:

     + Chánh Văn phòng: Lê Anh Đức

 

0214 3847 288

 

laduc-snv@laocai.gov.vn

+ Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tiểu Phương

0214 3843 289

ntphuong-snv@laocai.gov.vn

     + Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Nga

0214 3840 883

ttnga-snv@laocai.gov.vn

     Phòng Tổ chức biên chế &TCPCP:

     + Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lương

 

0214 3840 884

 

ntluong-snv@laocai.gov.vn

     + Phó phòng: Nguyễn Tiến Tuân

0214 3840 884

nttuan-snv@laocai.gov.vn

Phòng Xây dựng chính quyền & CTTN:

     + Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu

 

0214 3842 932

 

ntthu-snv@laocai.gov.vn

     + Phó phòng: Nguyễn Văn Thế

0214 3842 139

nvthe-snv@laocai.gov.vn

     + Phó phòng: Hoàng Đức Chính

0214 3842 139

hdchinh-snv@laocai.gov.vn

     Phòng Công chức Viên chức:

     + Trưởng phòng: Ngô Hữu Tuyên

 

0214 3841 226

 

nhtuyen-snv@laocai.gov.vn

     + Phó phòng: Trần Văn Cường

0214 3841 227

cuongtv-snv@laocai.gov.vn

     + Phó phòng: Ngô Đức Lương

0214 3841 227

ndluong-snv@laocai.gov.vn

     Thanh tra Sở:

     + Chánh Thanh tra: Nguyễn Công An

 

0214 3840 882

 

ncan-snv@laocai.gov.vn

     + Phó Chánh Thanh tra: Trần Kim Yến

0214 3840 881

tkyen-snv@laocai.gov.vn

     Phòng Cải cách hành chính:

     + Trưởng phòng: Vũ Sơn Hải

 

0214 3845 488

 

vshai-snv@laocai.gov.vn

     + Phó phòng: Nguyễn Văn Khánh

0214 3845 455

nvkhanh-snv@laocai.gov.vn

     Ban Tôn giáo:

     + Trưởng ban: Trần Phùng

 

0214 3845 929

 

tphung-snv@laocai.gov.vn

     + Phó ban: Vũ Trọng Khuynh

0214 3847 183

vtkhuynh- snv@laocai.gov.vn

     Ban Thi đua, khen thưởng:

     + Trưởng ban: Lê Ánh Hằng

 

0214 3847 181

 

lahang- snv@laocai.gov.vn

     + Phó ban: Nguyễn Thạch Hưng

0214 3847 182

nthung- snv@laocai.gov.vn

     + Phó ban: Lê Vân Long

0214 3847 180

lvlong- snv@laocai.gov.vn

     Chi cục Văn thư lưu trữ:

  + Chi cục trưởng: Bùi Phương Loan

 

0214 3686 779

 

bploan- snv@laocai.gov.vn

  + Chi cục phó: Trần Văn Đáo

0214 3847 298

tvdao- snv@laocai.gov.vn