Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

+ Địa chỉ: Số 08 Trân Hưng Đạo, phường 3, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
+ Điện thoại:   0263.3834054                Fax: 0263.3822390
+ Email: snv@lamdong.gov.vn
+ Website: http://www.lamdong.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

+ Giám đốc: Trương Văn Hòa

0263.3532351/0913934768/ tvhoa@lamdong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Đàm Minh Tuấn

0263.3833176/0919570580/ tuandm@lamdong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Phạm Văn Sơn

0263.3825122/0913684643/ sonpv@lamdong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Trần Hồng Quyết

0263.3702434/0919801988/ quyetth@lamdong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Kiêm Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng: Võ Thị Khiết

0263.3825416/0918007427/ khietvt@lamdong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Kiêm Trưởng ban Ban tôn giáo: Ngô Văn Đức

0263.3700353/0919286878/ vanduc@lamdong.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Xuân

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Thu Hà

0263.3837971/0918815510/ xuantn@lamdong.gov.vn

0263.3829967/0983743571/ ntha@lamdong.gov.vn

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Phạm Phi Thăng

0263.3837260/0947900279/ thangpp@lamdong.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Đặng Ngọc Sơn

0263.3834227/01223922999/ sondn@lamdong.gov.vn

+ Phòng Công chức Viên chức

Trưởng phòng: Võ Thu Hồng

Phó trưởng phòng: Hoàng Kim Cương

Phó trưởng phòng: Lê Minh Tuấn

 

0263.3834533/0919419191/ hongvt@lamdong.gov.vn

0263.3834533/0977171808/ cuonghk@lamdong.gov.vn

0263.3834533/0989432324/ tuanlm@lamdong.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế, tổ chức Phi chính phủ

 

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Vũ

 

Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Thùy Dương

0263.3531541/0984393307/ vund@lamdong.gov.vn

 

0263.3531541/0982247119/ duonglht@lamdong.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

+ Ban Tôn giáo

Phó Trưởng ban: Lê Minh An

0263.3821902/ btg@lamdong.gov.vn

0263.3531838/0988020019/ lman@lamdong.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng 

PhóTrưởng ban: Nguyễn Đình Quyến

0263.3541135/ btdkt@lamdong.gov.vn

0263.3835267/0913181496/ quyennd@lamdong.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Lê Văn Công

Phó chi cục trưởng: Phạm Thị Thu Hằng


0263.3552439/0988442439/ lvcong@lamdong.gov.vn

0263.3571479/0918642313/ hangptt@lamdong.gov.vn

    
Nguồn trích dẫn: Phiếu
cung cấp thông tin Sở Nội vụ Lâm Đồng