Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

+ Địa chỉ: Sở Nội vụ Lai Châu
+ Điện thoại:   0213.3798989             
+ Email:sonoivu@laichau.gov.gov.vn
+ Website: sonv.laichau.gov.vn


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

+ Giám đốc: Vừ A Tiến

0213.3878398/ tienva.sonv@laichau.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thành

0213.3876513/ thanhnv.sonv@laichau.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Mạc Quang Dũng

0213.3792264/ dungmq.sonv@laichau.gov.vn

Các đơn vị trực thuộc (phòng, ban, chi cục)


+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Trần Việt Thắng

Phó Chánh văn phòng: Trần Thị Bắc

Phó Chánh văn phòng: Hoàng Huy Tuấn


0213.3798989

thangtv.sonv@laichau.gov.vn

bactt.sonv@laichau.gov.vn

tuanhh.sonv@laichau.gov.vn

+ Thanh tra

 Chánh Thanh tra: Vũ Thị Hồng Gấm

Phó Chánh thanh tra: Hà Văn Đại

0213.3878399
gamvth.sonv@laichau.gov.vn

daihv.sonv@laichau.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền 

Trưởng phòng: Lý Phì Nu

Phó trưởng phòng: Lê Tùng Anh

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Như Hoa

0213.3876512

nulp.sonv@laichau.gov.vn

anhlt.sonv@laichau.gov.vn

hoantn@laichau.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, biên chế 

Trưởng phòng:  Nguyễn Văn Hiến

Phó Trưởng phòng: Trần Khúc Đại

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Vân Anh

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Minh Thơ 

0213.3790847
hiennv.sonv@laichau.gov.vn

daitk.sonv@laichau.gov.vn

anhvtv.sonv@laichau.gov.vn

thodtm.sonv@laichau.gov.vn 

+ Phòng Tôn giáo

Trưởng phòng: Vương Kiều Chi

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Mười

Phó Trưởng phòng: Phạm Minh Khoa

0213.3798979
chivk.sonv@laichau.gov.vn

muoinn.sonv@laichau.gov.vn

khoakm.sonv@laichau.gov.vn 

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Hồ Thị Hiện

Phó Trưởng ban

0213.3877096

 hienght.sonv@laichau.gov.vn 

 hanhtt.sonv@laichau.gov.vn 

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Nguyễn Quang Hưng

 Phó Chi cục Trưởng: Đỗ Thị Hải Yên

 0231.3877181

hungnq.sonv@laichau.gov.vn 

.sonv@laichau.gov.vn 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Lai Châu