Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

+ Địa chỉ:Phường Tân phong - Thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu
+ Điện thoại:   0213.3798989             Fax: 0213.3876650
+ Email:sonoivu-laichau@chinhphu.vn
+ Website: http://sonv.laichau.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

+ Giám đốc: Nguyễn Tiến Tăng

0213.3878398/ giamdoc.sonv@laichau.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thành

0213.3876513

+ Phó Giám đốc: Trần Văn Vấn

0213.3792264

Các đơn vị trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Trần Việt Thắng

Phó Chánh văn phòng: Trần Thị Bắc

Phó Chánh văn phòng: Hoàng Huy Tuấn

 

 

0213.3798989/vanphong.sonv@laichau.gov.vn

 

 

+ Thanh tra

 Chánh Thanh tra: Vũ Thị Hồng Gấm
Phó Chánh thanh tra: Hà Văn Đại

 

 0213.3878399/thanhtra.sonv@laichau.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên

Phó trưởng phòng (phụ trách): Vương Ngọc Tú

Phó Trưởng phòng: Lê Tùng Anh

0213.3876512/xdcq.sonv@laichau.gov.vn

 

 

+ Phòng Công chức, Viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiến

Phó Trưởng phòng: Trần Khúc Đại

 

 

0213.3876558/tccc.sonv@laichau.gov.vn

 

+ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng:  Lý Phi Nu

Phó Trưởng phòng:Đỗ Thị Minh Thơ

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Vân Anh

0213.3790847/daotao.sonv@laichau.gov.vn

+ PhòngCải cách hành chính

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Mười

Phó Trưởng phòng: Vương Thị Kiều Chi

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Như Hoa

0213.3790844/cchclaichau@laichau.gov.vn

 

+ Phòng Tôn giáo

Phó Trưởng phòng (phụ trách): Phạm Minh Khoa

0213.3798979/tongiao.sonv@laichau.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

Quyền Trưởng ban: Hồ Thị Hiệng

 

0213.3791239/bantdkt@laichau.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Nguyễn Quang Hưng

 Phó Chi cục Trưởng: Đỗ Thị Hải Yến

0213.3798978/ 0231.3877181

luutrulaichau@laichau.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Lai Châu