Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

+ Địa chỉ:  Số 6, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Điện thoại: 0221.3863434                         Fax: 0221.3863434
+ Email:  sonv@hungyen.gov.vn
+ Website:  sonv.hungyen.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Trần Thị Tứ

0221.3863443/ tranthitu@hungyen.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Phạm Văn Tuệ

0221.3603688/pvtue@hungyen.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Hoàng Thế Oanh

0221.3552246/ htoanh@hungyen.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Cù Trọng Khang

0221.3602288/ctkhang@hungyen.gov. vn

Văn phòng Sở

 

Chánh Văn phòng: Phạm Thị Tuyết

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đình Tuệ

Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Lý

0221.3864325/pttuyet@hungyen.gov.vn

0221.3864325/ndtue@hungyen.gov. vn

0221.3864325/ttly@hungyen.gov.vn

Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Lương Thị Phương Chi 

Phó Chánh Thanh tra: Quách Thị Lan Phương

 

0221.3551478/ltpchi@hungyen.gov. vn

0221.3551478/ qtlphuong@hungyen. gov. vn

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn
Phó Trưởng phòng: Vũ Tự Thăng
Phó Trưởng phòng: Hoàng Minh Hiền

 

0221.3864358/natuan@hungyen.gov. vn
0221.3864358/ vtthang@hungyen.gov.vn
0221.3864358/hmhien@hungyen.gov.vn

Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Lê Bạt Hổ 
Phó Trưởng phòng: Trần Hưng
Phó Trưởng phòng: Vũ Trường Giang


0221.3864356/ lbho@hungyen. gov.vn
0221.3516568/ thung@hungyen.gov.vn
0221.3516568/vtgiang@hungyen.gov. vn

Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ

Trưởng phòng: Bùi Xuân Hiếu

Phó Trưởng phòng: Đào thị Thu Trang

 
0221.3863432/ bxhieu@hungyen. gov.vn

0221.3863432/dtttrang@hungyen.gov.vn

Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thiều Hương

Phó Trưởng phòng: Hoàng Xuân Chính


0221.3552048/ ntthuong@hungyen. gov.vn

0221.3552048/ hxchinh@hungyen. gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 


Ban Tôn giáo

Phó Trưởng ban: Nguyễn Doãn Phượng


0221.3866133/ ndphuong@hungyen. gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Phó Trưởng ban: Đỗ Thị Yến

Phó Trưởng ban:Đỗ Xuân Chương

 

0221.3552246/ dtyen@hungyen. gov.vn

0221.3552246/ dxchuong@hungyen.gov.vn

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Phó Chi cục trưởng:Trương Văn Toàn0221.3552668/tvtoan@hungyen.gov.vn

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên