Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

+ Địa chỉ: Số 489, đường Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

+ Điện thoại: 0218. 3852 108  

+ Fax: 0218.3 857 904

+ Email: sonoivu@hoabinh.gov.vn

+ Website: sonoivu.hoabinh.gov.vn

Lãnh đạo Sở

Điện thoại

cơ quan

Email

+ Giám đốc: Nguyễn Viết Trọng

0218.3 852 132

trongnv.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Bùi Duy Phương

0218.3 854 368

phuongbd.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Phạm Thị Tuyết

0218.3 852 868

tuyetpt.snv@hoabinh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Bùi Văn Tuấn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Thọ

 

0218.3 851 913

0218.3 897 996

 

tuanbv.snv@hoabinh.gov.vn

thond.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

Trưởng phòng: Bùi Thành Vân

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Vinh Thúy

Phó Trưởng phòng: Hà Thị Phương Thanh

 

0218. 3852 451

0218.3 896 220

0218.3 896 220

 

vanbtsnv@hoabinh.gov.vn

thuyptv.snv@hoabinh.gov.vn

thanhhtp.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Bùi Ngọc Đại

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai Phương

 

0218.3 897 499

0218.3 897 104

 

daibn.snv@hoabinh.gov.vn

phuongntm.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

Trưởng phòng: Quách Minh Nhiên

Phó Trưởng phòng: Lý Thị Phượng

Phó Trưởng phòng: Bùi Lê Thanh

 

0218.3 852 977

0218.3 827 807

0218.3 827 807

 

nhienqm.snv@hoabinh.gov.vn

phuonglt.snv@hoabinh.gov.vn

thanhbl.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Đình Tứ

Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Hiền

 

0218.3 852 874

0218.3 852 996

 

tund.snv@hoabinh.gov.vn

hienbt.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Tôn giáo

Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: Ngô Xuân Thu

 

0218.3 897 668

 

thunx.snv@hoabinh.gov.vn

+ Thanh tra Sở

Chánh thanh tra: Mai Ngọc Quý

Phó Chánh thanh tra: Bùi Tiến Đông

 

0218.3 896 020

0218.3 896 020

 

quymn.snv@hoabinh.gov.vn

dongbt.snv@hoabinh.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

 

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

Trưởng ban, Phó Giám đốc Sở: Bùi Duy Phương

Phó Trưởng ban: Lý Thị Hồng

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thanh Sơn

 

0218.3 854 368

0218.3 896 222

0218.3 909 968

 

phuongbd.snv@hoabinh.gov.vn

honglt.snv@hoabinh.gov.vn

sonnt-xdcq.snv@hoabinh.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục trưởng: Phạm Bá Kiên

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Toàn

 

0218.3 852 540

0218.3 852 540

 

kienpb.snv@hoabinh.gov.vn

toannv.snv@hoabinh.gov.vn

 


   
Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Hòa Bình