Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

+ Địa chỉ: Số 489, đường Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

+ Điện thoại: 0218. 3852 108  

+ Fax: 0218.3 857 904

+ Email: sonoivu@hoabinh.gov.vn

+ Website: sonoivu.hoabinh.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+ Giám đốc: Đặng Mai Sơn

0218.3 852 132

sondm.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Bùi Duy Phương

0218.3 854 368

phuongbd.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Phạm Thị Tuyết

0218.3 852 868

tuyetpt.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Tứ

0218.3 857 764

tund.snv@hoabinh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+ CVP: Bùi Văn Tuấn

0218.3 851 913

 

 

tuanbv.snv@hoabinh.gov.vn

 

+ Phó.CVP: Nguyễn Đức Thọ

 

0218.3 897 996

thond.snv@hoabinh.gov.vn

 

+ Phó.CVP: Đỗ Thị Hương

0218.3 897 996

huongdt.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

+TP: Bùi Thị Hiền

0218.3 852 874

hienbt.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

+TP: Bùi Ngọc Đại

 

0218.3 897 499

 

daibn.snv@hoabinh.gov.vn

 

+ Phó.TP: Nguyễn Thị Mai Phương

0218.3 897 104

phuongntm.snv@hoabinh.gov.vn

+ Thanh tra

+ CTT: Phạm Thị Vinh Thúy

0218.3 896 020

thuyptv.snv@hoabinh.gov.vn

 

+Phó.CTT: Bùi Tiến Đông

0218.3 896 020

dongbt.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

+ TP : Bùi Lê Thanh

 

0218.3 828 288

 

thanhbl.snv@hoabinh.gov.vn

 

+ Phó.TP: Lý Thị Phượng

0218.3 852 977

phuonglt.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

+ Phó TP: Hà Thị Phương Thanh

0218.3 896 220

thanhhtp.snv@hoabinh.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+TB: Ngô Xuân Thu

0218.3 897 668

thunx.snv@hoabinh.gov.vn

 

+ Phó TB: Bùi Thành Vân

0218.3 897 668

vanbt.snv@hoabinh.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+ Phó TB: Lý Thị Hồng

0218.3 896 222

 

honglt.snv@hoabinh.gov.vn

 

+ Phó TB: Nguyễn Quang Hiếu

0218.3 909 968

hieuqn.snv@hoabinh.gov.vn

+Chi cục Văn thư – Lưu trữ

+CCT: Phạm Bá Kiên

 

0218.3 852 540

kienpb.snv@hoabinh.gov.vn

 

+Trung tâm lưu trữ lịch sử

+GĐ: Quách Thị Dựng

0218.3 852 540

dungqt.snv@hoabinh.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình