Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

+ Địa chỉ: Số 8, Đường Ngô Quyền, Khu vực 4, Phường 5, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang.
+ Điện thoại:     0293.3878834 (35)  Fax: 0293.3878836 (37)
+ Email: snvhg@gmail.com
+ Website: sonoivu.haugiang.gov.vn/


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Trần Văn Quân

0293.3580478

+ Phó Giám đốc: Võ Thành Chính

0293.3580719

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Trí; kiêm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng

0293.3878984

Các phòng chuyên môn


+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Đội

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Ngọc Yến

0293.3878834

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thành Trí Thức
Phó Chánh Thanh tra: Trần Quốc Toàn


0293.3878834

+ Phòng Xây dựng chính quyền vàCông tác thanh niên

Trưởng phòng: Đào Hoàng Minh
Phó Trưởng phòng: Phạm Công Sơn
Phó Trưởng phòng: Võ Văn Te

0293.3878834

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Trần Lê Vũ

0293.3878834

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng:Nguyễn Chí Hòa
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Cao Long
Phó Trưởng phòng: Cao Thị Tuyết Nhung

0293.3878834

Đơn vị trực thuộc


+ Ban Tôn giáo

Phó Trưởng ban: Trần Khánh Tòng
Phó Trưởng ban: Lê Thanh Mận

0293.3580637

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Nguyễn Minh Trí
Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Minh

0293.3878984

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục trưởng: Đặng Hoàng Khải
Phó Chi cục trưởng:Nguyễn Thị Thu Vân


0293.3582271

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang