Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

+ Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Công Trứ, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
+ Điện thoại: 0239.3856628           Fax: 0239.3858963
+ Email:  sonoivu@hatinh.gov.vn

+ Website: sonoivu.hatinh.gov.vn


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Nguyễn Phi Quang

0916471368/nguyenphiquang06@gmail.com

Phó Giám đốc: Phan Thị Tố Hoa

0916623223/phanhoatdht@gmail.com

Các phòng chuyên môn


+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Lâm Ngọc Dũng

Phó Chánh Văn phòng: Bùi Hồng Lĩnh


0915415438/ngocdung.snvht@gmail.com

0931389179/buihonglinh.snv@hatinh.gov.vn
buihonglinhsnv@gmail.com

+ Thanh Tra

Chánh thanh tra: Phạm Quang Đệ

Phó Chánh thanh tra: Đồng Anh Đức


0988653497/phamquangdeht@gmail.com

01244879678/duchatinh@gmail.com

+ Phòng Xây dng Chính quyền Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thảo

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Kim


0912656674/nvthaosnvht@yahoo.com.vn

0904149666/kimnoivu@gmail.com

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Cù Huy Cẩm


0912506788/cuhuycam@gmail.com

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hùng


0983110833/tochubomayhatinh@gmail.com

 + Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Trần Đình Trung

Phó trưởng phòng: Trần Hoài Nam
 

0913294576/trantrunght@gmail.com

0912710878/hoainamsnvht@gmail.com

Đơn vị trực thuộc


+ Ban Tôn giáo

Phó Trưởng ban: Bùi Anh Tuấn


0918277368/anhtuan575@gmail.com

+ Ban Thi đua khen thưởng

Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Hùng


0913250481/tdvanhung@gmail.com

+ Trung tâm: Lưu trữ lịch sử

Giám đốc: Mai Trường Sinh


0916608586/truongsinhsnvht@yahoo.com


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Hà Tĩnh