Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

+ Địa chỉ: Số 01 Đội Cấn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
+ Điện thoại:  02193.866.474   Fax: 02193.867.833
+ Email: snv@hagiang.gov.vn
+ Website: http://snv.hagiang.gov.vn/

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Bùi Văn Tuân

0219.3866.299/ bvtuan.sn v@hagiang.gov. vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hiến

0219.3867.269/ nvhien.snv@hagiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Vàng Chẩn Giáo (Kiêm Trưởng Ban Tôn Giáo)

0219.3867.059/ vcgiao.snv@hagiang.gov.vn

Phó Giám đôc: Nguyên Thành Công (Kiêm Trưởng Ban TĐKT)

0219.3867.798/ ntcong.snv@hagiang.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

 

Chánh Văn phòng: Trần Trọng Thủy

 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Phong

 

Phó Chánh Văn phòng: Lý Văn Điền

 

 

0219.3862.318/ttthuy.snv@hagiang.gov.vn

 

0219.3868.535/nttphong.snv@hagiang.gov.vn

 

0219.3866.423/ lvdien.snv@hagiang.gov.vn

+ Thanh Tra

 

Chánh Thanh tra: Trần Thị Thanh Huyền

 

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Sứng

 

 

0219.3868.439/ ttthuyen.snv@hagiang.gov.vn

 

nvsung.snv(@hagìang.gov.vn

+ Phòng Xây dụng Chính quyền và Công tác Thanh niên

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thúy Nga

 

Phó trưởng phòng: Nông Phúc Hậu

 

Phó trường phòng: Nguyễn Văn Tôn

 

 

0219.3868.451/ ntnga.snv@hagiang.gov.vn

 

0219.3868.451/nphau.snv@hagiang.gov.vn

 

0219.3868.451/nvton.snv@hagiang.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

 

Trưởng phòng: Phạm Đình Thống

 

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thu Huệ

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Anh Dũng

 

 

0219.3867.346/pdthong.snv@hagiang.gov.vn

 

0219.3862.447/dtthue.snv@hagiang.gov.vn

 

0219.3862.447/vadung.snv@hagiang.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

 

Trưởng phòng: Lại Thị Minh Nhâm

 

Phó trưởng phòng: Trần Thị Hải Yến

 

 

0219.3862.111/ltmnham.snv@hagiang.gov.vn

 

0219.3862.111/tthyen.snv@hagiang.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

 

Phó trưởng ban: Chu Minh Sinh

 

 

0219.3861.268/cmsinh.snv@hagiang.gov.vn

+ Ban Thi đua khen thưởng

 

Phó trưởng ban: Nguyễn Thanh Thuỷ

 

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Hoà

 

 

0219.3862.278/ntthuy.snv@hagiang.gov.vn

 

0219.3867.110/nvhoa.snv@hagiang.gov.vn

+ Chi cục Văn thư, Lưu trữ

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Hằng

 

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Phong

 

Phó Chi cục trưởng: Bàn Thị Hường

 

 

0219.3278.868/nthang.snv@hagiang.gov.vn

 

02Ỉ9.3866.628/nvphong.snv@hagiang.gov.vn

 

0219.3861.329/bthuong.snv@hagiang,gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Hà Giang