Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

 

+ Địa chỉ:  số 02 đường Đặng Văn Bình, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

+ Điện thoại: 0277.3851535      Fax: 0277.3589139
+ Email:  snv@dongthap.gov.vn
+ Website:  http://snv.dongthap.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Phan Văn Nhiều

0277.3606430/pvnhieu1961@gmail.com

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thuận

0277.3886369/nvthuan.snv@gmail.com

+ Phó Giám đốc: Lê Minh Trung

0277.3252959/leminhtrung8282@gmail.com

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng , ban, chi cục)

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng:Trần Quốc Tuấn
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Hữu Đệ


 
0277.3666622/tqtuan.snv@gmail.com
02773851535/nguyendesnv@gmail.com

+ Thanh tra
Chánh thanh tra: Lê Hoàng Huy Vũ
02773.859138 

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Dũng

 

0277.3851803/lhdung@dongthap.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Nguyệt

 
0277.3876235/ttnguyet.snv@dongthap.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

Phó Trưởng phòng: Bùi Thanh Tiền

 

0277.3853103/nvdung@dongthap.gov.vn

0277.3853103/bttien.htm@d@gmail.com

 + Phòng cải cách hành chính

Phó Trưởng phòng : Nguyên Thị Minh Thùy
 

0277.3853737/ntmthuy.snv@dongthap.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Châu Văn Tài
Phó Trưởng ban: Võ Thị Diễm Trang

  

0277.3858775/cvtai.snv@dongthap.gov.vn
0277.3854586/
vtdtrang.snv@dongthap.gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Phó Trưởng ban phụ trách điều hành: Ngô Tổng Trưởng

 

0277.3858775/
nttruong.snv@dongthap.gov.vn

+Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Phó Chi cục trưởng : Trần Minh Mẫn

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thanh Tú

 

0277.3852604/tmman.snv@dongthap.gov.vn

0277.3855596/nguyenthanhtu2009@gmail.com

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp