Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

+ Địa chỉ:  số 02 đường Đặng Văn Bình, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

+ Điện thoại: 0277.3851535      Fax: 0277.3589139
+ Email:  snv@dongthap.gov.vn
+ Website:  http://snv.dongthap.gov.vn


 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Phan Văn Nhiều

0277.3606430/pvnhieu.snv@dongthap,gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thuận

0277.3886369/nvthuan@dongthap.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Lê Minh Thái

0277.3855597/lmthai.snv@dongthap.gov.vn

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng , ban, chi cục)

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng:Trần Quốc Tuấn

 


0277.3876355/tqtuan.snv@dongthap.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Lê Văn Trung

Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Dũng

 

0277.3851803/lvtrung@dongthap.gov.vn

0277.3851803/lhdung@dongthap.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Lê Minh Trung

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Nguyệt

 

0277.3876235/lmtrung.snv@dongthap.gov.vn

0277.3876235/ttnguyet.snv@dongthap.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

Phó Trưởng phòng: Bùi Thanh Tiền

 

0277.3853103/nvdung@dongthap.gov.vn

0277.3853103/bttien.snv@dongthap.gov.vn

 + Phòng cải cách hành chính

Phó Trưởng phòng phụ trách điều hành: Nguyên Thị Minh Thùy
 

0277.3853737/ntmthuy.snv@dongthap.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Phó Trưởng ban: Võ Thị Diễm Trang

  

0277.3854586/vtdtrang.snv@dongthap.gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Phó Trưởng ban phụ trách điều hành: Ngô Tổng Trưởng

 

0277.3858775/
nttruong.snv@dongthap.gov.vn

+Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Phó Chi cục trưởng phụ trách điều hành: Trần Minh Mẫn

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thanh Tú

 

0277.3852064/tmman.snv@dongthap.gov.vn

0277.3852604/ntttu@dongthap.gov.vn

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp