Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

+ Tên đơn vị : Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

+ Địa chỉ : Số 2, Nguyễn Văn Trị, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa

+ Số Fax : 02513.829847

+ Điện thoại trực trong và ngoài giờ hành chính  02513.822518     

+ Email : Sonoivu@dongnai.gov.vn

+ Website : snv.dongnai.gov.vn


Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thuộc

Ngô Minh Dũng

Nguyễn Văn Út

Tạ Quang Trường

 

 

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

 

 

02513.821421

02513.824792

02513.822536

02513.842142

 

 

0913.615616

0913.685334

0909.392830

0917.200044

 

VĂN PHÒNG SỞ

Phạm Ngọc Hà

Nguyễn Ngọc Vũ

Đỗ Mộng Như

 

 

Chánh Văn phòng

Phó Chánh VP

Phó Chánh VP

 

02513.822518

 

0983.262500

0942.177228

0948.629886

 

PHÒNG CC,VC

Trần Thị Ái Liên

Nguyễn T. Huy Giang

Nguyễn Bảo Khang

 

 

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

 

02513.947241

 

0909.513731

0909.259002

0907.608808

 

PHÒNG TCBC&PCP

Trần Võ Chí Cường

Hi Hoàng Khánh Linh

 

 

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

 

02513.817192

 

 

0918.826900

0983.169070

 

THANH TRA

Thái Bình Dương

 

 

Chánh Thanh tra

 

02513.821420

 

0937.191452

 

PHÒNG XDCQ&CTTN

Trương Quốc Phong

Nguyễn Hồng Thanh

 

 

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

 

0251.3822535

 

0918.826959

0907.858708

 

PHÒNG CCHC

Nguyễn Phùng Hiệp

Nguyễn Hồng Sơn

Trần Thị Duyên

 

 

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

 

02513.941833

 

0918.063041

0986.546530

0908.248060

BAN TÔN GIÁO

Nguyễn Quốc Vũ

Nguyễn Đình Kiên

 

 

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

 

0251.3847436

 

0918.503847

0918.149025

 

CHI CỤC VT-LT

Ngô Minh Dũng

Trần Quan San

Nguyễn Thị Quỳ

 

 

Chi cục trưởng

Phó Chi cục

Phó Chi cục

 

0251.3822569

 

0913.685334

0918.417061

0984.217737

 

BAN THI ĐUA- KT

Nguyễn Tiến Dũng

Vy Vũ Hồng Thảo

 

Phó Trưởng ban

Phó Trưởng ban

 

0251.3847635

 

0913.888874

0918.925892Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai