Sở Nội vụ tỉnh Đăk Lắk

+ Địa chỉ: Số 10 Lý Thái Tổ, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

+ Điện thoại: 0262.8555553    

+ Mail: Vanphong@noivu.daklak.gov.vn

+ Website: http://sonoivu.daklak.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+Giám đốc: Bạch Văn Mạnh

0262.8550555

manhbv@noivu.daklak.gov.vn

+P.Giám đốc: Hoàng Mạnh Hùng

0262.3911699

hunghm@noivu.daklak.gov.vn

+P.Giám đốc: Phạm Văn Phước

0262.3704242

phuocpv@noivu.daklak.gov.vn

+P.Giám đốc: Y Mơ Mlô

0262.8558559

Ymo_mlo@noivu.daklak.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+Chánh.VP: Lê Quang Đương

 

0262.3850951

 

duongle@noivu.daklak.gov.vn

 

+Phó CVP: Phạm Phong Thu

0262.3816901

thupp@noivu.daklak.gov.vn

+Phó CVP: Nguyễn Thành Long

 

0262.8573456

 

longnt@noivu.daklak.gov.vn

 

+ Thanh tra

+ChánhThanh tra: Lê Trần Vinh

0262.8555551

 

vinhlt@noivu.daklak.gov.vn

 

+Phó.CTT: Ngô Thị Lệ Thu

0262.3850955

thuntl@noivu.daklak.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+Trưởng phòng: Phan Ngọc Càng

0262.3660668

 

cangpc@noivu.daklak.gov.vn

 

+Phó.TP: Lê Xuân Chiến

0262.3850830

chienlx@noivu.daklak.gov.vn

+Phó.TP: Hà Văn Vương

 

0262.8555550

 

vuonghv@noivu.daklak.gov.vn

 

+ Phòng Cải cách hành chính

+ Phó Trưởng phòng: Lê Ngọc Anh

 

0262.8555541

anhln@noivu.daklak.gov.vn

 

+ Phó Trưởng phòng: Nay Hà

0262.8555541

haltp@noivu.daklak.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi Chính phủ

+ Trưởng phòng: Trần Công Lộc

 

0262.8555554

 

loctc@noivu.daklak.gov.vn

 

+Phó.TP: Đinh Thị Bích Thu

0262.3850831

thudtb@noivu.daklak.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+ Trưởng ban: Nghiêm Văn Chuẩn

0262.3855024

 

chuannv@noivu.daklak.gov.vn

 

+ Phó.TB: H LyNa Niê

0262.3919779

lyna@noivu.daklak.gov.vn

+ Phó.TB: Nguyễn Văn Tứ

0262.3919779

tunv@noivu.daklak.gov.vn

 

+Phòng Công chức, viên chức

+ Trưởng phòng: Phạm Xuân Dũng

 

0262.8557559

 

dungpx@noivu.daklak.gov.vn

 

+ Phó.TP: Võ Văn Hùng

02623813583

 

hungvv@noivu.daklak.gov.vn

 

+ Phó.TP: Đặng Xuân Hiệp

02623813583

hiepdx@noivu.daklak.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+Trưởng ban: Phạm Văn Phước

0262.3704242

 

phuocpv@noivu.daklak.gov.vn

 

+P.Trưởng ban: Y Sư Niê

0262.3842563

ysu_nie@noivu.daklak.gov.vn

+ Trung tâm lưu trữ lịch sử

+Giám đốc: Đào Huy Hiệu

0262.3912656

hieudh@noivu.daklak.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Đăclak