Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

+ Địa chỉ: Số 34, phố Đàm Quang Trung, Thị Xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.
+ Điện thoại:     0206.3852422              Fax: 0206.3855849
+ Email:  sonoivu@caobang.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.caobang.gov.vn/ 


Ban lãnh đạo

ĐT cơ quan/Email

+ Giám đốc: Đồng Thị Kiều Oanh

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Định

+ Phó Giám đốc: Nông Hoa Thương

0206.3852795/oanhdtk@caobang.gov.vn

0206.3853800/dinhnn@caobang.gov.vn

0206.3852812/thuongnh@caobang.gov.vn

+ Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Bế Cao Kiên

Phó Chánh Văn phòng: Trịnh Thúy Hằng
Văn thư: Hoàng Thị Cúc

 

0206.3856016/kienbc@caobang.gov.vn

0206.3959188/hangtt@caobang.gov.vn
0206.3852422/cucht@caobang.gov.vn

+ Thanh tra

Chánh thanh tra: Ngân Ngọc Hiếu
Phó Chánh thanh tra: Trần Lương Nguyệt


0206.3855552/hieunn@caobang.gov.vn
0206.3855552/nguyettl@caobang.gov.vn

+ Phòng Xây dựng Chính quyền 

Trưởng phòng: Bế Ngọc Duy
Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Ái Ly

 
0206.3752188/duybn@caobang.gov.vn
0206.3858280/lyhta@caobang.gov.vn

+ Phòng Quản lý công chức, viên chức

Trưởng phòng: Phan Văn Dựng
Phó Trưởng phòng: Lý Thị Hường

 

0206.3852589/dungpv@caobang.gov.vnc
0206.3855873/huonglt@caobang.gov.vn

+Phòng Tổ chức Bộ máy biên chế 

Trưởng phòng: Nông Thị Vân
Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Mai Liên
Phó Trưởng phòng: Tô Vũ Biên

 

0206.3853915/vannt@caobang.gov.vn
0206.3.852599/lienptm@caobang.gov.vn
0206.3852599/bientv@caobang.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Ban Thế Dư
Phó Trưởng ban: Nông Thị Thúy Ngà
Phó Trưởng ban: Dương Đại Thắng


0206.3752505/dubt@caobang.gov.vn
0206.3953422/ngantt@caobang.gov.vn
0206.3953422/thangdd@caobang.gov.vn


+ Ban Thi Đua - Khen thưởng

Trưởng ban: Lê Văn Miều
Phó Trưởng ban: Nguyễn Ngọc Anh
Phó Trưởng ban: Trần Thị Tú Liễu
Phó Trưởng ban: Đinh Thị Thủy


0206.3953423/mieulv@caobang.gov.vn
0206.3955099/anhnn@caobang.gov.vn
0206.3955648/lieuttt@caobang.gov.vn
0206.3955088/thuydt@caobang.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi Cục trưởng: Hà Văn Vui
Phó Chi Cục trưởng: Nguyễn Thị Lan
Phó Chi Cục trưởng: Đào Ngọc Thắng
Trưởng phòng HC-TH: Nông Thị Hồng Vân

 
0206.3857704/vuihv@caobang.gov.vn
0206.3959885/lannt@caobang.gov.vn
0206.3959885/lannt@caobang.gov.vn


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Cao Bằng