Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

+ Địa chỉ:  04 Hải Thượng Lãn ông - TP. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
+ Điện thoại: 0252.3822518         Fax: 0252.3822518
+ Email:  snv@binhthuan.gov.vn
+ Website:  snv.binhthuan.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Nguyễn Ngọc Chỉnh

0252.3500205/chinhnn@snv.binhthuan.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Đỗ Thái Dương

0252.3600789/duongdt@snv.binhthuan.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Anh

0252.3500144/anhnt@snv.binhthuan.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Bông

 

0252.3832949/bongnt@snv.binhthuan.gov.vn

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Mỹ Trang

 

0915815379/trangntm@snv.binhthuan.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Trần Hữu Tuấn

Phó Trưởng phòng: Trần Tấn Trường

0252.3757678/tuanth@snv.binhthuan.gov.vn

0252.3757678/truongtt@snv.binhthuan.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thị Phủ Thái

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Nhân


0919526888/thaihtp@snv.binhthuan.gov.vn

0908540122/nhannt@snv.binhthuan.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Vũ Thị Xuân Lộc

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thanh Xuân

0252.3829896/locvtx@snv.binhthuan.gov.vn

0252.3829896/xuanltt@snv.binhthuan.gov.vn

 + Phòng Cải cách hành chính

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

0252.3828820/dungnv@snv.binhthuan.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Đỗ Hữu Bá

Phó Trưởng ban: Phan Tuấn Khanh

 

0252.3754011/badh@snv.binhthuan.gov.vn

0252.3825122/khanhpt@snv.binhthuan.gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Trần Thị Minh Thư

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thanh Minh

0252.3722563/thuttm@snv.binhthuan.gov.vn

0252.3722564/minhnt@snv.binhthuan.gov.vn

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Nguyễn Hũu Minh

 

0252.3824084/minhnh@snv.binhthuan.gov.vn

 

    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận