Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

+ Địa chỉ: tầng 18 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh
+ Điện thoại:   0274.3822335   Fax: 0274.3828946
+ Email: sonv@binhduong.gov.vn
+ Website: http://binhduong.gov.vn/

 Ban lãnh đạo

 Email:

 + Giám đốc: Mai Sơn Dũng

 dungms@binhduong.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Nguyện

 nguyennt@binhduong.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Lê Hồng Quân

 quanlh@binhduong.gov.vn

 Các phòng chuyên môn

 

 + Văn phòng

 Chánh Văn phòng:

 

 + Phòng Xây dựng chính quyền

 Trưởng phòng:

 

 + Phòng và Biên chế, Đào tạo, Thanh tra

 Trưởng phòng:

 

 + Phòng Cán bộ - Công chức

 Trưởng phòng:

 

 + Phòng Tổ chức Bộ máy

 Trưởng phòng:

 

 Đơn vị trực thuộc

 

 + Ban Tôn giáo

 Trưởng ban:

 

 + Ban Thi đua và Khen thưởng

 Trưởng ban:

 + Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 Chi cục Trưởng:


   
Nguồn trích dẫn: http://binhduong.gov.vn/