Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

 

+ Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
+ Điện thoại: 0256.3822603      Fax: 0256.3816572
+ Email:  vanphong@snv.binhdinh.gov.vn
+ Website: snv.binhdinh.gov.vn

 

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+Giám đốc: Lê Minh Tuấn

02563.502818

tuanlm@snv.binhdinh.gov.vn

+Phó Giám đốc: Trịnh Xuân Long

02563.822169

longtx@snv.binhdinh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+Chánh Văn phòng: Trần Trung Định

 

02563.822603

dinhtt@snv.binhdinh.gov.vn

 

+Phó CVP: Huỳnh Thị Kim Hồng

02563.822603

honghtk@snv.binhdinh.gov.vn

+ Thanh tra

+ChánhThanh tra: Lê Văn Tạo

02563.819064

taolv@snv.binhdinh.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+ Trưởng phòng: Trần Thế Diệu

02563.813580

dieutt@snv.binhdinh.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư lưu trữ

+ Trưởng phòng: Lâm Trường Định

02563.812655

dinhlt@snv.binhdinh.gov.vn

 

+ Phó.TP: Trần Thị Thu Lượng

02563.812655

luongttt@snv.binhdinh.gov.vn

 

+Phó.TP: Nguyễn Thành Tín

02563.812655

tinnt@snv.binhdinh.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế

+Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Vũ

02563.822448

vunt@snv.binhdinh.gov.vn

 

+Phó.TP: Nguyễn Văn Bảo

02563.822448

baonv@snv.binhdinh.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+ Trưởng ban: Hồ Quang Thơm

 

02563.811022

thomhq@snv.binhdinh.gov.vn

 

+ P.Trưởng ban: Phạm Văn Nam

02563.811022

nampv1@snv.binhdinh.gov.vn

+Phòng Công chức, viên chức

+ Trưởng phòng: Ngô Việt Thống

 

02563.819060

thongnv@snv.binhdinh.gov.vn

 

+ Phó.TP: Nguyễn Văn Hóa

02563.819060

hoanv@snv.binhdinh.gov.vn

 

+ Phó.TP: Mai Hồng Quân

02563.819060

quanmh@snv.binhdinh.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+Trưởng ban: Phạm Thị Hồng Vân

02563.822296

vanpth@snv.binhdinh.gov.vn

 

+P.Trưởng ban: Thái Minh Trí

02563.822296

tritm@snv.binhdinh.gov.vn

+ Trung tâm lưu trữ lịch sử

+ Q.Giám đốc: Lê Xuân Cẩm

 

02563.822474

 

camlx@snv.binhdinh.gov.vn

 

+ P.Giám đốc: Nguyễn Minh Nhật

02563.818471

nhatnm@snv.binhdinh.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Bình Định