Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

+ Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, Số 9, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

+ Điện thoại: 0222. 3823 064                    Fax: 0222. 3823 064

+ Email: snv@bacninh.gov.vn

+ Website: http://snv.bacninh.gov.vn

 

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+ Giám đốc:Nguyễn Trọng Tân

0222 3852 838

nttan.snv@bacninh.gov.vn

+ Phó GĐ:Nguyễn Ngọc Thịnh

0222 3875 858

nnthinh.snv@bacninh.gov.vn

+ Phó GĐ:Đỗ Thanh Quang

0222 3822 385

dtquang.snv@bacninh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+Chánh.VP: Nguyễn Thanh Sơn

 

0222 3823 064

ntson.snv@bacninh.gov.vn

+Phó CVP: Nguyễn Đình Thông

0222 3874 555

ndthong.snv@bacninh.gov.vn

+Phó CVP: Nguyễn Thế Tuấn

0222 3874 555

nttuan.snv@bacninh.gov.vn

+ Thanh tra

+Chánh.TT: Nguyễn Duy Bình

0222 3854 289

ndbinh.snv@bacninh.gov.vn

 

+Phó.CTT: Nguyễn Thị Thanh Tâm

0222 3854 289

ntttam.snv@bacninh.gov.vn

+Phó.CTT: Nguyễn Thị Huế

0222 3854 289

nthue.snv@bacninh.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền vàCông tác thanh niên

+ Trưởng phòng: Đỗ Thị Kim Thoa

0222 3823 263

dtkthoa.snv@bacninh.gov.vn

+ Phó.TP: Vũ Vân Anh

0222 3822 386

vvanh.snv@bacninh.gov.vn

+ Phó TP: Nguyễn Văn Phúc

0222 3822 386

nvphuc.snv@bacninh.gov.vn

+ PhòngTổ chức bộ máy vàCải cách hành chính

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hoài Linh

0222 3870 767

nthlinh.snv@bacninh.gov.vn

+ Phó TP: Lê Đăng Chính

0222 3870 767

ldchinh.snv@bacninh.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+Q. Trưởng Ban: Chu Quang Hảo

0222 3854 599

cqhao.snv@bacninh.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn Ngọc Toản

0222 3822 889

nntoan.snv@bacninh.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn Thị Thái

0222 3822 889

ntthai.snv@bacninh.gov.vn

+Phòng Cán bộ,Công chức, viên chức

+ Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thịnh

0222 3821 753

nnthinh.snv@bacninh.gov.vn

 

+ Phó TP: Nguyễn Thị Thanh Dung

0222 3821 753

nttdung.snv@bacninh.gov.vn

+ Phó TP: Nguyễn Thị Hoài Linh

0222 3821 753

nthlinh.snv@bacninh.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+ Trưởng ban: Nguyễn Thị Nhật Hạ

0222 3822 596

ntnha.snv@bacninh.gov.vn

+ Phó TB: Đàm Văn Bắc

0222 3874 198

dvbac.snv@bacninh.gov.vn

+Trung tâm lưu trữ lịch sử

+ Giám đốc: Vũ Thanh Hải

0222 3874 996

 

vthai.snv@bacninh.gov.vn

+ Phó GĐ: Nguyễn Thị Việt Hà

0222 3874 995

ntvha.snv@bacninh.gov.vn

+ Phó GĐ: Dương Thành Trung

0222 3821 690

dttrung.snv@bacninh.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh