Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

+ Địa chỉ:  Khóm 6, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
+ Điện thoại:  0291.3956889        Fax:
+ Email: 
+ Website: http://snv.baclieu.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:


+ Giám đốc: Trịnh Thanh Phong
0291.3500002/phongtt@baclieu.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ngô Công Hầu

0291.3932038/haunc@baclieu.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Tạ Hoàng Nhiệm

0291.3500059/

+ Phó Giám đốc: Dương Minh Ngọc


0291.3959878/ngocdm@baclieu.gov.vn

Các phòng chuyên môn


+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Vũ Thường

Phó Chánh Văn phòng: Trương Minh Tính

Phó Chánh Văn phòng: Hồ Thị Cẩm Thúy

0291.3956889/

0291.3956883/

0291.3823861/


+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Nguyễn Minh Thất

Phó Chánh Thanh tra: Huỳnh Hoàng Yên


0291.3956877/


0291.3956885/


+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Trương Vũ Trường

Phó Trưởng phòng: Lại Hùng Mạnh

Phó Trưởng phòng: Lê Kim Trung0291.3956988/

0291.3828054/


0291.3956988/


+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Diệu

Phó Trưởng phòng: Tô Thu Cường

Phó Trưởng phòng: Trần Phan Nguyên Chương


0291.3956884/

0291.3824147/

0291.3956882/+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Huỳnh Thanh Tuấn

Phó Trưởng phòng: Trương Thị Mỹ Châu
0291.3500036

0291.3500036


Đơn vị trực thuộc


+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Dương Minh Ngọc

Phó Trưởng ban: Trần Thành Chiểu


0291.3959878

0291.3949964


+ Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Tạ Hoàng Nhiệm

Phó Trưởng ban: Lê Minh Quân

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Tuyết Minh0291.3500059

0291.3500156


0291.3500058


Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Nguyễn Phương Trúc

Phó Chi cục trưởng: Trương Quang Nhi

Phó Chi cục Trưởng: Quách Thanh Đoàn0291.3956510


0291.6254202


0291.6254212

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Bạc Liêu