Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

+ Địa chỉ: Số 152 đường Trường Chinh, tổ 5 Phường Chí Kiên thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
+ Điện thoại: 0209.3870685                           Fax: 0209.3870685
+ Email: sonv@backan.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.backan.gov.vn


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Ma Xuân Thu

0209.3871108/ thumx@backan.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Hoàng Văn Khoa

0209.3871752/ khoahv.snv@backan.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Triệu Văn Hồ

0209.3861222/ hotv.snv@backan.gov.vn

 
+ Phó Giám đốc: Hoàng Thị Diệu
 
0209.3861168/ dieuht.snv@backan.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Chung

Phó Chánh Văn phòng: Nông Quang Dĩnh

0209.3810835/ chungnt.snv@backan.gov.vn

0209.3811959/ dinhnq.snv@backan.gov.vn

+ Thanh tra

Phó Chánh Thanh tra: Hà Quốc Hưng

0209.3811958/ hunghq.snv@backan.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Phó Trưởng phòng: Ngô Quốc Quỳnh

Phó Trưởng phòng: Quách Đăng Hải

 

0209.3870214/ quynhnq.snv@backan.gov.vn

0209.3870214/ haiqd.snv@backan.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Nông Quốc Hải


0209.3870784/ hainq.snv@backan.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức

Phó Trưởng phòng phụ trách: Lê Thanh Hải

Phó Trưởng phòng: Dương Văn Hoạt

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Nguyệt Quế


0209.3811956/ hailt.snv@backan.gov.vn

0209.3871679/ hoatdv.snv@backan.gov.vn

0209.3871679/ Quehtn@backan.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Hoàng Thị Diệu

 

0209.3811956/ dieuht.snv@backan.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Lương Ngọc Tuyến

Phó Trưởng ban: Phan Thị Ngân

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Hà


0209.3810662/ tuyenln.snv@backan.gov.vn

0209.3872584/ nganpt.snv@backan.gov.vn

0209.3810661/ hant.snv@backan.gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Hoàng Minh

Phó Trưởng ban: Hoàng Văn Ưu

Phó Trưởng ban: Vũ Hồng Sơn


0209.3811702/ minhh.snv@backan.gov.vn

0209.3878197/ uuhv.snv@backan.gov.vn

0209.3811702/ sonvh.snv@backan.gov.vn

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục trưởng: Hà Thị Thuỷ

TP QLVT-LT: Doanh Thị Phượng

0209.3812338/ thuyht.snv@backan.gov.vn

0209.3812337/ maidt.snv@backan.gov.vn

 
 Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn