Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

+ Địa chỉ: Số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
+ Điện thoại: 0209.3870685                           Fax: 0209.3870685
+ Website: http://sonoivu.backan.gov.vn


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Lê Văn Hội

0209.3871108 - 0915196727/ hoilv@backan.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Vũ Văn Yên

0209.3861222 - 0979603999/ yenvv@backan.gov.vn

 
+ Phó Giám đốc: Hoàng Thị Diệu
 
0209.3861168 - 0912646344/ dieuht.snv@backan.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Chung

Phó Chánh Văn phòng: Nông Quang Dĩnh

0209.3810835 - 0912342243/ chungnt.snv@backan.gov.vn

0209.3811959 - 0914545848/ dinhnq.snv@backan.gov.vn

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Lương Ngọc Tuyến

Phó Chánh Thanh tra: Hà Quốc Hưng

02093876066 - 0973457868/ tuyenln.snv@backan.gov.vn 

0209.3811958 - 0913351189/ hunghq.snv@backan.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Hà Thị Thủy

Phó Trưởng phòng: Dương Văn Hoạt

Phó Trưởng phòng: Ngô Quốc Quỳnh 


02093870214 - 0988777288/ thuyht.snv@backan.gov.vn  

0209.3870214 - 0916641964/ hoatdv.snv@backan.gov.vn 

0209.3870214 - 0949621982/ quynhnq.snv@backan.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư lưu trữ

Trưởng phòng: Nông Quốc Hải

0209.3870784 - 0919517828/ hainq.snv@backan.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Nguyệt Quế 

Phó Trưởng phòng phụ trách: Lê Thanh Hải


0209.3871679 - 0913270215/ Quehtn@backan.gov.vn 

0209.3871679 - 0979870389/ hailt.snv@backan.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Phan Thị Ngân

 

0209.3872584 - 0985967150/ nganpt.snv@backan.gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Hoàng Minh

Phó Trưởng ban: Hoàng Văn Ưu

0209.3871752 - 0904309566/ minhh.snv@backan.gov.vn

0209.3878197 - 0912342373/ uuhv.snv@backan.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Giám đốc: Quách Đăng Hải

0209.3878 338 - 0915601681/ haiqd.snv@backan.gov.vn

 
 Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn