Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

+ Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn,Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang,Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang
+ Điện thoại:     0204.3854350              Fax: 0204.3858450
+ Email: so_noivu_vt@bacgiang.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.bacgiang.gov.vn/


 Ban lãnh đạo Email:

 + Giám đốc: Bùi Ngọc Sơn


 + Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Nam


 + Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nghĩa


 + Phó Giám đốc: Khuông Văn Thông


 + Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Bình

 

 Các phòng chuyên môn 

 + Văn phòng

 Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Cảnh


 + Phòng Tổ chức bộ máy và Biên chế

 Trưởng phòng: Trần Văn Đông


 + Phòng Xây dựng Chính quyền

 Trưởng phòng: Dương Ngô Hùng


 + Thanh tra

 Chánh Thanh tra: Hoàng Văn Tứ


 + Phòng Cải cách Hành chính

 Trưởng phòng: Đặng Thiên Hùng


 + Phòng Công chức Viên chức và Đào tạo

 Trưởng phòng: Nguyễn Quang Đông


 + Phòng Công tác Thanh niên

 Trưởng phòng: Đỗ Ánh Sáng


 + Phòng Pháp chế

 Trưởng phòng: Kiều Phương

 

 Đơn vị trực thuộc 

 + Ban Tôn giáo

 Trưởng ban: Đỗ Văn Hùng


 + Ban Thi đua và Khen thưởng

 Trưởng ban:


 + Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 Chi cục Trưởng : Đặng Quang Sơn

 

    
    Nguồn trích dẫn: http://sonoivu.bacgiang.gov.vn/