Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

+ Địa chỉ:  Số 1, Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Điện thoại:  0254.3852151                                       Fax: 0254.3524725     
+ Email: sonoivu@baria-vungtau.gov.vn
+ Website: sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+Giám đốc: Trương Thanh Phong

0254.3807500

phongtt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+Phó Giám đốc: Huỳnh Bách Tiến

0254.3554454

tienhb@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng Sở

+Phó.CVP: Nguyễn Văn Tuấn

02543.727967

 

tuannv@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phó.CVP: Nguyễn Thị Hồng Loan

02543.858048

loannth@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

+ Phó.TP: Ngô Minh Dũng

02543.525018

dungnm@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phó.TP: Phạm Thị Hảo

02543.525018

haopt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Thanh tra

+ CTT: Phạm Đăng Ninh

02543.511591

ninhpd@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+Phó.CTT: Nguyễn Công Trứ

02543.511591

trunc@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ

+ TP : Nguyễn Thị Hạnh

 

02543.857670

hanhnt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phó.TP: Lưu Văn Anh Tuấn

02543.852212

tuanlva@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+Ban Tôn giáo

+Phó.TB: Lê Văn Dũng

02543.727476

dunglv@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phó.TB: Đặng Văn Hải

02543.727347

haidv@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+Phó.TB: Trần Thúy Ái

02543.512865

aitt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính, Văn thư – Lưu trữ

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huệ

02543.524465

huent@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

 

+Trung tâm Lưu trữ lịch sử

+Phó.GĐ: Lê Hoàng Dương

02543.727968

duonglh@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu