THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRIỆU VĂN CƯỜNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT


- Họ và tên: TRIỆU VĂN CƯỜNG
- Ngày tháng năm sinh: 11/11/1963
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Thái Bình
- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Nội vụ.
- Ngày vào Đảng: 01/1995
- Ngày chính thức: 01/1996
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh B, Nga D
Theo Quyết định số 781/QĐ-BNV ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tổng hợp; Công tác nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; Tham gia các Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tham gia các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổng hợp; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước; Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72