THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRIỆU VĂN CƯỜNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
TRIỆU VĂN CƯỜNG

  - Họ và tên: TRIỆU VĂN CƯỜNG
  - Ngày tháng năm sinh: 11/11/1963
  - Dân tộc: Kinh
  - Tôn giáo: Không
  - Quê quán: Thái Bình
  - Chức vụ Đảng: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Nội vụ.
  - Ngày vào Đảng: 01/1995
  - Ngày chính thức: 01/1996
  - Trình độ văn hoá: 10/10
  - Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sỹ
  - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  - Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp
  - Trình độ ngoại ngữ: Anh B, Nga D

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác:
- Công tác tổng hợp;
- Công tác nghiên cứu khoa học;
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Phụ trách các đơn vị: 
- Vụ Tổng hợp;
- Viện Khoa học tổ chức nhà nước;
- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.