THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRIỆU VĂN CƯỜNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT


- Họ và tên: TRIỆU VĂN CƯỜNG
- Ngày tháng năm sinh: 11/11/1963
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Thái Bình
- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Nội vụ.
- Ngày vào Đảng: 01/1995
- Ngày chính thức: 01/1996
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh B, Nga D
Theo Quyết định số 781/QĐ-BNV ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tổng hợp; Công tác nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; Tham gia các Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tham gia các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổng hợp; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước; Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Theo Thông báo số 5028/TB-BNV ngày 10/10/2022 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh bổ sung phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Thứ trưởng Triệu Văn Cường: Giúp Bộ trưởng phụ trách Vụ Công tác thanh niên và Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72