THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRẦN THỊ HÀ

TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
TRẦN THỊ HÀ
- Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ HÀ
- Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ HÀ

- Sinh ngày: 4/4/1960 
- Nơi sinh:  Hà Nội
- Quê quán: Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
- Trình độ Văn hóa : 10/10
- Trình độ Chuyên môn: Đại học kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Trình độ ngoại ngữ: Anh A

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: 

Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: 
- Công tác thi đua, khen thưởng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Phụ trách đơn vị:
- Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.