THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRẦN ANH TUẤN

TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
TRẦN ANH TUẤN

- Họ và tên:               TRẦN ANH TUẤN
- Ngày tháng năm sinh: 24/02/1961
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội
- Chức vụ Đảng: Uỷ viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ
- Ngày vào Đảng: 09/4/1988
- Ngày chính thức: 09/4/1989
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Quản lý; Thạc sỹ Kinh tế Thương mại, Đại học Kinh tế Lao động
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh C

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác:
- Công tác chính quyền địa phương;
- Công tác hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ;
- Công tác thanh niên;
- Công tác thông tin, tuyên truyền.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

 Phụ trách các đơn vị:
- Vụ Chính quyền địa phương;
- Vụ Tổ chức phi chính phủ;
- Vụ Công tác thanh niên;
- Trung tâm Thông tin;
- Tạp chí Tổ chức nhà nước.