THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NGUYỄN TRỌNG THỪA

TIỂU SỬ TÓM TẮT

- Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG THỪA
- Ngày tháng năm sinh: 01/06/1963
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ
- Ngày vào Đảng: 31/01/1992 
- Ngày chính thức: 31/01/1993
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 
- Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh B
Theo Quyết định số 781/QĐ-BNV ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác kế hoạch, tài chính; Công tác cải cách hành chính; Công tác tổ chức, biên chế; Công tác của Ban Cán sự đảng Bộ theo sự phân công của Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ; Tham gia các Ban Chỉ đạo: Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Phó Trưởng ban xây dựng Đề án vị trí việc làm của hệ thống chính trị; Tham gia các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực công tác được phân công; Bộ trưởng ủy quyền Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa thay mặt Bộ trưởng điều hành công tác của Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt từ 02 ngày trở lên; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
Phụ trách các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Cải cách hành chính; Vụ Tổ chức - Biên chế và Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.
Theo Thông báo số 5028/TB-BNV ngày 10/10/2022 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh bổ sung phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa: Giúp Bộ trưởng phụ trách Trung tâm Thông tin.

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72