THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NGUYỄN TRỌNG THỪA

TIỂU SỬ TÓM TẮT

- Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG THỪA
- Ngày tháng năm sinh: 01/06/1963
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ
- Ngày vào Đảng: 31/01/1992 
- Ngày chính thức: 31/01/1993
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 
- Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh B
Theo Thông báo số 4540/TB-BNV ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Bớt nhiệm vụ phụ trách công tác tôn giáo, trực tiếp phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ.
Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức; Công tác kế hoạch, tài chính; Công tác cải cách hành chính.
- Khi Bộ trưởng vắng mặt từ 02 ngày trở lên, Bộ trưởng ủy quyền Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa thay mặt Bộ trưởng điều hành công tác của Bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.
Phụ trách các đơn vị: Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Cải cách hành chính. 

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72