THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NGUYỄN TRỌNG THỪA

TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
NGUYỄN TRỌNG THỪA


  - Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG THỪA
  - Ngày tháng năm sinh: 01/06/1963
  - Dân tộc: Kinh
  - Tôn giáo: Không
  - Quê quán: Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
  - Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ
  - Ngày vào Đảng: 31/01/1992 
  - Ngày chính thức: 31/01/1993
  - Trình độ văn hóa: 10/10
  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
  - Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 
  - Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp
  - Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: 
- Công tác tôn giáo;
- Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức;
- Công tác kế hoạch, tài chính;
- Công tác cải cách hành chính;
- Khi Bộ trưởng vắng mặt từ 02 ngày trở lên, Bộ trưởng ủy quyền Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa thay mặt Bộ trưởng điều hành công tác của Bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

Phụ trách các đơn vị:
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Vụ Công chức - Viên chức;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ Cải cách hành chính.