THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NGUYỄN DUY THĂNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT


- Họ và tên: NGUYỄN DUY THĂNG
- Ngày tháng năm sinh: 28/9/1963
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Mão Điền - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Cán sự Đảng.
- Ngày vào Đảng: 31/03/1997
- Ngày chính thức: 31/03/1998
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh C
Theo Quyết định số 781/QĐ-BNV ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác chính sách tiền lương; Công tác chính quyền địa phương; Công tác pháp chế; Công tác văn thư, lưu trữ; Tham gia các Ban Chỉ đạo: Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Tham gia các Ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
Phụ trách các đơn vị: Vụ Tiền lương; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Pháp chế, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
Theo Thông báo số 5028/TB-BNV ngày 10/10/2022 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh bổ sung phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng: Giúp Bộ trưởng phụ trách một số mảng nhiệm vụ của Vụ Công chức - Viên chức do Bộ trưởng ủy quyền.

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72