THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NGUYỄN DUY THĂNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
NGUYỄN DUY THĂNG
- Họ và tên: NGUYỄN DUY THĂNG
- Ngày tháng năm sinh: 28/9/1963
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Mão Điền - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Cán sự Đảng.
- Ngày vào Đảng: 31/03/1997
- Ngày chính thức: 31/03/1998
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh C

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: 
- Công tác tổ chức, biên chế;
- Công tác chính sách về tiền lương;
- Công tác hợp tác quốc tế;
- Công tác văn thư lưu trữ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Phụ trách các đơn vị: 
- Vụ Tổ chức - Biên chế;
- Vụ Tiền lương;
- Vụ Hợp tác quốc tế; 
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.