BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ LÊ VĨNH TÂN

TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
LÊ VĨNH TÂN


- Họ và tên: LÊ VĨNH TÂN
-Ngày tháng năm sinh: 02/7/1958
-Dân tộc: Kinh
-Tôn giáo: Không
-Quê quán: Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
-Chức vụ Đảng: Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng
-Ngày vào Đảng: 13/01/1980
- Ngày chính thức: 13/7/1981
-Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Trình độ Quản lý nhà nước: Lớp bồi dưỡng về Quản lý nhà nước
- Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ.
Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:
- Công tác tổ chức, cán bộ;
- Công tác văn phòng;
- Công tác thanh tra;
- Công tác pháp chế.
Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Vụ Pháp chế.