BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ LÊ VĨNH TÂN

TIỂU SỬ TÓM TẮT


- Họ và tên: LÊ VĨNH TÂN
- Ngày tháng năm sinh: 02/7/1958
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
- Chức vụ Đảng: Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng
- Ngày vào Đảng: 13/01/1980
- Ngày chính thức: 13/7/1981
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Trình độ Quản lý nhà nước: Lớp bồi dưỡng về Quản lý nhà nước
- Trình độ ngoại ngữ: Anh B
Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Bộ trưởng Bộ Nội vụ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ.
Theo Thông báo số 4540/TB-BNV ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Thêm nhiệm vụ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, trực tiếp phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bớt nhiệm vụ phụ trách công tác thanh tra, trực tiếp phụ trách Thanh tra Bộ.
Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác văn phòng; Công tác pháp chế; Công tác thi đua, khen thưởng.
Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72