BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 513

01/09/2015 15:41

Ban quản lý Dự án  513 có nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ, thực hiện các nhiệm vụ quản lý Dự án như sau:

 Thành phần Ban quản lý Dự án:
1. Giám đốc: Ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương- Bộ Nội vụ
2. Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn: Ông Vũ Đình Khang, Chuyên viên chính Vụ Chính quyền địa phương- Bộ Nội vụ
3. Phó Giám đốc phụ trách tài chính:  Ông Hoàng Trung Thành, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính- Bộ Nội vụ
4. Điều phối viên Dự án: Ông Nguyễn Ánh Dương, Chuyên viên chính Vụ Chính quyền địa phương- Bộ Nội vụ
5. Giám sát, đánh giá dự án: Ông Trần Công Hiếu Chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương- Bộ Nội vụ
6. Hành chính văn thư: Ông Mai Đa Nhiêm, Chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương- Bộ Nội vụ
7. Theo dõi hoạt động của Dự án: Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp, Văn phòng Bộ

(Theo quyết định số 154/QĐ-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành lập Ban Quản lý dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính".
 
Nội dung Quyết định tại đây

Quy chế hoạt động, chi tiêu:

- Ban quản lý Dự án chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động, chi tiêu của Dự án theo quy định của pháp luật.

- Ban quản lý Dự án được phép sử dụng tài khoản và con dấu riêng.
- Ban quản lý Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
- Ban quản lý Dự án được thuê chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý địa giới hành chính, kỹ thuật đo đạc, bản đồ, công nghệ thông tin và thực hiện một số nội dung công việc của Dự án theo hình thức hợp đồng thuê khoán chuyên môn.

Quy chế hoạt động tại đây

Tìm kiếm