Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành lập Tổ công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

17:52 31/12/2020

Ngày 23/12/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 2322/QĐ-BHXH về việc thành lập Tổ công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Tổ công tác).
Theo đó, Tổ công tác gồm 13 thành viên, do Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh làm Tổ trưởng; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Hà làm Phó Tổ trưởng thường trực; Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh làm Phó Tổ trưởng.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh. Ảnh: Thanh Tuấn

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng hướng dẫn, phương án và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

Kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương những vấn đề mới phát sinh để thống nhất xử lý, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tổ công tác triển khai các công việc trong Tổng điều tra gồm: Công tác chuẩn bị nghiệp vụ, dự trù kinh phí; tổ chức lực lượng, tập huấn, kiểm tra giám sát, nghiệm thu, xử lý, tổng hợp số liệu, phân tích và công bố kết quả điều tra và thực hiện các công việc khác có liên quan.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Vụ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thường trực giúp Tổ trưởng Tổ công tác tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo đúng quy định.

Thành viên Tố công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ công tác được sử dụng con dấu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Kinh phí hoạt động cùa Tổ công tác được đảm bảo từ chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm của Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và sử dụng theo quy định tài chính hiện hành./.

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.995.784

Khách Online : 1.217