Thanh tra, kiểm tra

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

15:55 08/08/2019 | Lượt xem : 1676

Ngày 23/7, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các hoạt động công vụ.
Làm việc với Tổ công tác có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Báo cáo tại buổi kiểm tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Thị Thanh Nhàn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và ban hành các văn bản nhằm chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng vặt đối với đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong ngành., qua đó, đã làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ kỷ cương hành chính và đúng pháp luật.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao 562 chỉ tiêu biên chế và tiến hành phân bổ cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng chỉ tiêu được giao. 

Về quản lý, sử dụng biên chế viên chức, năm 2019, sau khi giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn hướng dẫn các đơn vị rà soát, đảm bảo thực hiện đúng số lượng người làm việc đã giao gắn với lộ trình đảm bảo 10% số lượng viên chức (đã được giao năm 2015) sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Về vị trí việc làm , Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và ban hành quyết định phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực các vị trí việc làm theo danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính được Bộ Nội vụ phê duyệt. Đối với vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị triển khai xây dựng và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Về tinh giản biên chế, năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết chế độ tinh giản biên chế cho 36 trường hợp (gồm cả công chức và viên chức). Năm 2017, đã tinh giản 17 trường hợp và năm 2018, đã tinh giản 14 trường hợp.


Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi kiểm tra

Về tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức về các cơ quan, đơn vị trong Bộ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, số lượng công chức hiện có, số lượng công chức nghỉ hưu, chuyển công tác và đề xuất của các đơn vị sử dụng công chức, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu giúp Bộ trương tuyển dụng, tiếp nhận công chức về Bộ theo đúng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Hiện nay, Bộ đã thực hiện tuyển dụng được 22 công chức làm việc tại 10 đơn vị thuộc cơ quan Bộ theo hình thức thi tuyển.

Việc chấp hành quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác lãnh đạo, điều hành. Theo đó, Bộ trưởng phân công lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng và đột xuất khi có công dân đăng ký. Thanh tra Bộ phân công lãnh đạo tiếp công dân cùng lãnh đạo Bộ để giải quyết yêu cầu của người dân.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổ công tác cho rằng, báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo sơ sài, chưa có số liệu cụ thể đối với các nội dung theo yêu cầu kiểm tra, bên cạnh đó, báo cũng không có đánh giá những mặt được, những hạn chế cần khắc phục và không có kiến nghị, đề xuất. Tổ công tác đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung đầy đủ số liệu các nội dung theo yêu cầu, nhất là số lượng người làm việc có mặt tính đến thời điểm hiện tại; số lượng biên chế đã tinh giản; kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; số lượng lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các cấp và số lượng cấp phó theo quy định…

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn còn một số trường hợp lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn; số lượng cấp phó ở một số cơ quan, đơn vị còn vượt quá số lượng theo quy định. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác tuyển dụng công chức từ năm2016 đến nay; báo cáo việc khắc phục những hạn chế theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.


Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ Hoàng Thị Ngân phát biểu tại buổi kiểm tra

Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 về sắp xếp tổ chức lại các đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập như: đề án sáp nhập, giải thể các trường đại học công lập; đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; đề án sắp xếp các trường sư phạm. Báo cáo bổ sung việc thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư. 

Cùng với đó, bổ sung kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm từ 2015 trở lại đây. Xây dựng hoạch kiểm tra công vụ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, đảm bảo 100% đơn vị được kiểm tra trong năm 2019. 


Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp Nguyễn Thị Hạnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Về quản lý biên chế công chức, viên chức, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung số có mặt trên số biên chế được giao; rà soát và chấm dứt sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. Báo cáo rõ việc xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề nghị báo cáo rõ số lượng tinh giản biên chế; bổ sung số liệu bổ nhiệm lần đầu và số lượng cấp phó, rà soát các trường hợp bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn để có giải pháp khắc phục.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nổi bật là chất lượng đào tạo được nâng lên; Bộ có nhiều cải cách trong quản lý nhà nước của ngành, được xã hội quan tâm đánh giá cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng là một trong những bộ tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành, thi tuyển sinh. Bộ cũng ban hành các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức tương đối đầy đủ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng cho rằng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26, Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và các văn bản về phòng chống tham nhũng vặt còn hạn chế, như việc chạy trường, chạy lớp; tham nhũng trong giáo dục vẫn còn diễn ra. Báo cáo chưa thể hiện kết quả thực hiện các nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7.

Bên cạnh đó, về quản lý biên chế giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chưa phối hợp chặt chẽ với địa phương để quản lý cho tốt. Về tinh giản biên chế và công tác bổ nhiệm còn nhiều bất cập. Về phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp còn chậm. Chưa tham mưu trình Chính phủ về đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục và đơn vị sự nghiệp công lập.


Quang cảnh buổi kiểm tra

Do đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và phải hoàn thành việc kiểm tra 100% các đơn vị trong năm 2019.

Rà soát và khắc phục các trường hợp vi phạm trong công tác cán bộ như tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm… theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương để sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn.

Cùng với đó, nghiên cứu bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền của Bộ để thực hiện các quy định mới của pháp luật đảm bảo đúng quy định. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chỉ đạo quyết liệt trong việc tinh giản biên chế và bổ sung, hoàn thiện số liệu liên quan theo đề nghị của Tổ công tác./.

Thanh Tuấn

Tin khác