Thanh tra, kiểm tra

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ làm việc với Bộ Xây dựng

15:50 15/05/2020 | Lượt xem : 5139

Sáng ngày 15/5, tại trụ sở Bộ, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng.
Báo cáo tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng Lê Văn Toàn cho biết, Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản để phổ biến, quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời xử lý nghiêm và công khai các hành vi tiêu cực trong hoạt động công vụ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng Lê Văn Toàn báo cáo tại buổi làm việc

Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, hiện nay, Bộ Xây dựng có 17 đơn vị hành chính thuộc Bộ. Tính từ ngày 30/6/2017 đến ngày 31/12/2019, tổng số đầu mối cấp phòng trong Cục, Vụ giảm 11 phòng (19,3%). Giảm số lượng lãnh đạo cấp Cục, Vụ và tương đương là 13 người (16,8%); giảm lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương là 15 người (11,6%).

Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Bộ Xây dựng đã sắp xếp và giảm 03 đơn vị (7,5%). Giảm số lượng cấp phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp là 74 đơn vị (13,9%). Cùng với đó, giảm lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ 30 người (22,5%); viên chức quản lý cấp phòng và tương đương giảm 124 người (12%).

Về quản lý biên chế công chức, viên chức cũng được Bộ Xây dựng cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đến nay, không có người làm việc theo hợp đồng, chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính thuộc Bộ. Tuy nhiên, vẫn còn số lượng biên chế viên chức chưa sử dụng, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện thủ tục tuyển dụng theo quy định từ nguồn lao động hợp đồng đang trả lương sự nghiệp.

Về vị trí việc làm và tinh giản biên chế, Bộ Xây dựng đã xây dựng và phê duyệt danh mục vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang rà soát và xây dựng lại theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đang triển khai thực hiện tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc

Đối với công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, việc chấp hành quy định về cấp phó cũng được lãnh đạo Bộ Xây dựng tăng cường chỉ đạo và tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị. 100% các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, rà soát, không có cơ quan, đơn vị nào vượt số lượng cấp phó theo quy định…

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo sát sao, đảm bảo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, đã tạo được lòng tin trong Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổ công tác đánh giá cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Xây dựng. Qua đó, đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kịp thời phát hiện các vi phạm trong quản lý và tồn tại, bất cập của pháp luật. Từ đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Bộ Xây dựng cũng đã giải quyết dứt điểm hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, thực hiện tốt tinh giản biên chế…

Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, đúng quy định, nhất là việc không tổ chức Phòng trong Vụ. 

Đối với hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp vẫn còn, trong khi đó vẫn còn chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng hết. Đề nghị Bộ Xây dựng có kế hoạch tuyển dụng để sử dụng hết số biên chế viên chức được giao theo đúng quy định.

Tổ công tác cũng đề nghị Bộ Xây dựng rà soát và báo cáo làm rõ kết quả khắc phục những hạn chế theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2018 và theo Thông báo Kết luận số 43 và số 48 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Cùng với đó, bổ sung, làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng, từ đó đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức đảm bảo công bằng, khách quan.

Tiếp tục rà soát, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương; đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi mô hình hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã giải trình, làm rõ những vấn đề Tổ công tác nêu ra và sẽ bổ sung, hoàn thiện Báo cáo trong thời gian sớm nhất. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, hiện nay không còn hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính. Các vấn đề hạn chế trong công tác cán bộ, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật cho đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và kiến nghị bổ sung thêm biên chế cho Bộ Xây dựng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong những năm tới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Bộ Xây dựng. Bộ trưởng khẳng định sẽ tổng hợp chung các kiến nghị, đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, vụ việc thanh tra ở Vĩnh Phúc thời gian qua là một bài học kinh nghiệm đắt giá, đây là bài học không chỉ trong công tác cán bộ mà còn là bài học trong công tác xây dựng thể chế nói chung. Bài học không chỉ của Bộ Xây dựng mà đối với tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước. Do đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh, quan tâm đến việc giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức.

Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chuyển đổi mô hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; đẩy mạnh tinh giản biên chế công chức, viên chức; đẩy mạnh phân cấp, chuyển giao việc thực hiện các dịch vụ công cho các tổ chức bên ngoài thực hiện.

Đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tuyển dụng để đảm bảo sử dụng hết chỉ tiêu biên chế được giao theo đúng quy định./.

Thanh Tuấn