Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

13:47 12/12/2018 | Lượt xem : 44223

Xem toàn văn Thông tư: Tại đây

Tin khác