Thanh tra, kiểm tra

Thông báo việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp

08:30 28/12/2022 | Lượt xem : 2515

Ngày 26/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 541/TB-TTBNV về việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp.
Theo đó, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1211/QĐ-BNV ngày 24/11/2021, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 250/QĐ-TTBNV ngày 29/6/2022 tiến hành thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến 31/5/2022.

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 11/7/2022

Ngày 11/7/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố quyết định thanh tra tại trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp, với thành phần tham dự gồm: Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và Đoàn thanh tra; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện và bộ phận tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức. 

Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 29/7/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện của tỉnh Đồng Tháp. Ngày 30/7/2022, Đoàn thanh tra đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp để thông qua biên bản làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp và thông báo kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại UBND tỉnh Đồng Tháp kể từ ngày 30/7/2022. 

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, đồng thời xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra gửi lấy ý kiến tham gia của UBND tỉnh Đồng Tháp; Thanh tra Bộ đã tổng hợp, báo cáo giải trình của UBND tỉnh Đồng Tháp trình lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, ngày 19/12/2022 Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp. 

Hội nghị công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 23/12/2022

Ngày 23/12/2022, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra tại trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp, với thành phần tham dự gồm: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và Thư ký Đoàn thanh tra theo Quyết định số 250/QĐ-BNV ngày 29/6/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và công chức có liên quan. Kết luận thanh tra ghi nhận những kết quả mà UBND tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, tổ chức đã thực hiện tốt, phù hợp quy định pháp luật; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đưa ra các kiến nghị cụ thể để khắc phục, xử lý. 

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của UBND tỉnh Đồng Tháp theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra; lập kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra gửi Thanh tra Bộ Nội vụ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. 

Thay mặt UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất cao với nội dung của Kết luận thanh tra và sẽ thực hiện việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra.

Thanh Tuấn