Thanh tra, kiểm tra

Thông báo việc thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải

08:29 28/12/2022 | Lượt xem : 1908

Ngày 27/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 544/TB-TTBNV về việc thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải.
Theo đó, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1211/QĐ-BNV ngày 24/11/2021, ngày 13/9/2022, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 354/QĐ-BNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại Bộ Giao thông vận tải, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/7/2022. 

Từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 04/11/2022, Đoàn thanh tra đã công bố quyết định và tiến hành thanh tra trực tiếp tại Bộ Giao thông vận tải và một số cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Ngày 14/11/2022, Đoàn thanh tra đã làm việc với lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải để thông báo kết thúc việc thanh tra trực tiếp. 

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, đồng thời xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra gửi lấy ý kiến tham gia của Bộ Giao thông vận tải. Qua xem xét ý kiến tham gia của Bộ Giao thông vận tải, căn cứ quy định, hướng dẫn của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Kết luận thanh tra. 

Thực hiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra, ngày 27/12/2022, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang đồng chủ trì. Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra có Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và Đoàn thanh tra; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải và một số cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải được thanh tra trực tiếp. 

Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra đã ghi nhận những kết quả mà Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị đã thực hiện được để phát huy trong thời gian tới; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, qua đó kiến nghị khắc phục, đề nghị Bộ Giao thông vận tải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để chấn chỉnh và có hình thức xử lý phù hợp theo quy định. 

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải lập kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra gửi Thanh tra Bộ Nội vụ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật; thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra. 

Thay mặt Bộ Giao thông vận tải, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã tiếp thu các nội dung tại Kết luận thanh tra và yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định.

Thanh Tuấn