Thanh tra, kiểm tra

Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

16:42 12/01/2023 | Lượt xem : 3340

Sáng ngày 09/01, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Nguồn: kontum.gov.vn

Tham dự Buổi công bố có ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh thanh tra Bộ, Trưởng đoàn Đoàn thanh tra (chủ trì buổi công bố); ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Tài Đức, Thư ký Đoàn thanh tra; một số công chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

Phát biểu tại Buổi công bố kết luận thanh tra, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh thanh tra Bộ, Trưởng đoàn Đoàn thanh tra cho biết: Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ được phê duyệt tại Quyết định số 1211/QĐ-BNV ngày 24/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 09/9/2022 Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48- KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2022.

Đồng thời, thông qua hoạt động thanh tra, Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ đã chỉ ra những việc làm tốt, làm hay của các cơ quan, tổ chức về các nội dung thanh tra, đồng thời cũng đã phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại địa phương. Trên cơ sở báo cáo Kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra và ý kiến tham gia của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra ngày 05/01/2023.

Tại Buổi công bố, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 09/KL-TTBNV ngày 05/01/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Kon Tum, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2022.

Phát biểu tại Buổi công bố, ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất và tiếp thu toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị được nêu ra trong Kết luận thanh tra, cùng với đó chỉ đạo rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do tỉnh ban hành theo thẩm quyền, cập nhật, sửa đổi và ban hành văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt để tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Hữu Tháp ghi nhận và đánh giá cao tinh thần phối hợp, tính chuyên nghiệp, chất lượng và kỷ cương, kỷ luật của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; đồng thời, đề nghị Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thanh tra Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình tổ chức triển khai việc thực hiện Kết luận thanh tra.

Kết luận Buổi công bố, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn Đoàn thanh tra đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; lập kế hoạch chi tiết và thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, gửi Thanh tra Bộ Nội vụ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định.

 

Anh Cao (Nguồn: Thanh tra Bộ cung cấp)