Thanh tra, kiểm tra

Thông báo kết luận thanh tra số 431/TB-TTBNV ngày 04/9/2020 của Thanh tra Bộ Nội vụ việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Bình

12:05 06/09/2020 | Lượt xem : 1266

Xem toàn văn Thông báo kết luận thanh tra số 431/TB-KLTT trong file đính kèm dưới đây.

File đính kèm.

Thông báo kết luận thanh tra số 431/TB-KLTT Tải về

Tin khác